Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

On aika toimia!

Hyvät lukijat

Tämän vuoden Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta käynnistyy myös kauan odotettu Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus paitsi käydä laajaa keskustelua siitä, mihin suuntaan unionia olisi kehitettävä, myös saada kansalaiset jälleen mukaan vaikuttamaan aktiivisesti Euroopan yhdentymiseen – jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla. Kannustan teitä hyödyntämään tätä mahdollisuutta.

Tärkeitä päivämääriä

7. toukokuuta 2021, Porto

Sosiaalialan huippukokous

9. toukokuuta 2021

Eurooppa-päivä 2021 ja Euroopan tulevaisuuskonferenssin virallinen avaus

9.–10. kesäkuuta 2021, Bryssel

ETSK:n täysistunto

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jaostojen puheenjohtajille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.

Huhtikuun numeroa varten pyysimme neuvoa-antavan valiokunnan "teollisuuden muutokset” (CCMI) puheenjohtajaa Pietro Francesco De Lottoa kertomaan ETSK-infon lukijoille näkemyksistään teollisesta muutoksesta ja vihreän kehityksen ohjelman säännöistä.


 

”Vihreän siirtymän ja digitalisaation toteuttaminen parantaa selviytymis- ja palautumiskykyä, kasvattaa kilpailukykyä ja lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta”

ETSK-infon kysymys: Miten ja milloin siirtyminen ympäristöystävällisempään, enenevästi kiertoajatteluun perustuvaan ja digitaalisempaan teollisuuteen voidaan saada aikaan ja päästä Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin? Mikä rooli raaka-aineilla on tässä prosessissa?

Neuvoa-antavan CCMI-valiokunnan puheenjohtaja Pietro Francesco De Lotto: Puhummepa sitten neljännestä, viidennestä tai vaikka kuudennesta teollisesta vallankumouksesta, seurauksena on useimmiten julkinen keskustelu. Eriävistä näkemyksistä huolimatta on varmaa, että teollisuudessamme on käynnissä perinpohjainen vallankumous, joka käsittää kaksi haastetta: muuttuminen ympäristöystävällisemmäksi ja enemmän kiertoajatteluun perustuvaksi sekä digitaalisen murroksen läpikäyminen. Vallankumousta vauhdittavat useat tekijät, kuten yleinen mielipide, kuluttajien reaktiot, maailmanlaajuisen kilpailukyvyn tavoittelu ja tarve mukauttaa työnteko uusiin malleihin.

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi yllätysvieraan – vaikuttajan, joka jakaa kanssamme ajatuksiaan päivän puheenaiheista ja avaa meille näin uusia näköaloja innostavasti ja herättelee huomaamaan, mitä maailmassa parhaillaan tapahtuu. Huhtikuun numerossa vieraanamme on näyttelijä, kirjailija ja ohjaaja Aurélie Vauthrin-Ledent, joka esittää vetoomuksen kulttuurin puolesta, sillä kulttuuri on olennainen osa elämäämme.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Kyllä vain: kulttuuri on ennen kaikkea välttämätöntä

Sanan ”kulttuuri” yhteydessä ei ole koskaan mainittu niin usein sanaa ”välttämätön” kuin tämän terveyskriisin ja sitä seuranneen talouskriisin aikana – ja tuskin koskaan sen jälkeen, kun synnyin 40 vuotta sitten 28. maaliskuuta 1981. On selvää, että monet yhteiskunnan toimintamallit tulevat muuttumaan. Monet asiat tullaan kyseenalaistamaan perinpohjaisesti kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Uutisia ETSK:sta

”Jäsenvaltiot työskentelevät ankarasti, mutta tehtävää on vielä paljon ennen kuin kansalliset suunnitelmat ovat valmiit”

ETSK:n täysistunnossa 25. maaliskuuta käydyssä keskustelussa ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi, että useimmat kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat ovat yhä alkuvaiheessa ja että ”on vielä paljon tehtävää ennen kuin suunnitelmat ovat riittävän valmiita”. Hän totesi myös, että kauppapolitiikalla on keskeinen rooli pyrittäessä saamaan EU:n talous takaisin raiteilleen.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma (#YEYS2021): Euroopan nuori sukupolvi tarttuu ilmastohaasteeseen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 18.–19. maaliskuuta 2021 järjestämään virtuaaliseen nuorten ilmastohuippukokoukseen osallistuneet lukiolaiset eri puolilta Eurooppaa esittivät Euroopan komission johtavalle varapuheenjohtajalle Frans Timmermansille konkreettisia ehdotuksia ilmastotoimiksi.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää järjestelmämuutosta, kuultiin ETSK:n tapahtumassa

ETSK isännöi 20. maaliskuuta verkossa Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi (YEYS) -tapahtuman oheistapahtuman, jonka aiheena oli systeemisen muutoksen hahmotteleminen. Useita asiantuntijoita, aktivisteja ja mielipidevaikuttajia yhteen koonneen paneelin tavoitteena oli jakaa ilmastotoimiin liittyvää tietämystä ja asiantuntemusta järjestelmätason muutoksen näkökulmasta.

ETSK:n keskeinen rooli tunnustetaan täysin Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa

Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa on pyydetty liittymään keskeiseen elimeen konferenssissa, jonka tehtävänä on kartoittaa EU:n tulevaa kehitystä.

ETSK analysoi etätyön haasteita

Covid-19-pandemian aiheuttamien ensimmäisten sulkutoimien aikana etätyöntekijöiden osuus EU:n työvoimasta kasvoi räjähdysmäisesti 5 prosentista 40 prosenttiin. Nyt vuotta myöhemmin etätyö on tullut jäädäkseen, mutta edelleen on vaikea arvioida kunnolla sen vaikutuksia työnantajiin, työntekijöihin ja koko yhteiskuntaan. ETSK:n mukaan tarvitaan lisää tutkimusta ja pitkän aikavälin näkökulmaa, jotta voidaan hyödyntää tämän työmuodon tuomia etuja ja vähentää siihen liittyviä riskejä.

EU:n on aika tehostaa toimintaansa vammaispolitiikan alalla

ETSK isännöi 24. maaliskuuta käydyn keskustelun EU:n tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Helena Dallin kanssa Euroopan komission äskettäin käynnistämästä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta uudesta strategiasta.

EU:n raideliikenne – Euroopan rautateiden teemavuosi 2021 on oikea aika muutokselle

Rautatieliikenteessä on vielä edistyttävä politiikan, sääntelyn ja toimintatapojen saralla, vaikka 25 vuotta kestäneen liberalisoinnin aikana on edetty merkittävästi markkinoiden avaamisessa ja teknisen yhdenmukaistamisen saavuttamisessa. Tämä on ETSK:n maaliskuun täysistunnossa annetun, yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta käsittelevän lausunnon tärkein viesti.

Energiakäänne – EU:n on nopeutettava muutosta

Energiaunionin toteuttamista on nopeutettava huomattavasti, jos halutaan saavuttaa vuodelle 2050 asetetut EU:n energia- ja ilmastotavoitteet, mutta yksittäisten jäsenvaltioiden sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen huomiotta jättäminen voi olla vaarallista, ETSK toteaa äskettäin antamassaan lausunnossa.

Komission uusi strategia järjestämättömien lainojen käsittelemiseksi ei sovellu covid-19-aikaan

ETSK suhtautuu myönteisesti komission esittämään uuteen järjestämättömiä lainoja koskevaan toimintasuunnitelmaan mutta katsoo, että siinä ei ole juurikaan uusia covid-19-pandemian aikaan sopivia ehdotuksia, minkä vuoksi Eurooppa joutuu toimimaan poikkeuksellisena aikana tavanomaisia aikoja varten laadittujen sääntöjen perusteella.

ETSK ehdottaa toimenpiteitä kriittisten raaka-aineiden louhintaan ja kierrätykseen tehtävien investointien tukemiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi maaliskuun täysistunnossaan lausunnon, jossa ehdotetaan kriittisten raaka-aineiden etsintään ja louhintaan sekä jätteestä saatavien uusiomateriaalien käyttöön tehtävien investointien tukemista, sillä tämä on olennaisen tärkeää EU:n vihreän siirtymän kannalta.

ETSK kehottaa luomaan tarkemmat ja yhdenmukaistetut edellytykset akkujen kestäväpohjaisemman elinkaaren varmistamiseksi EU:ssa

ETSK antoi maaliskuun täysistunnossaan lausunnon, jossa kehotetaan määrittelemään kaikkien sidosryhmien kanssa tarkempia ja toimivampia hallintojärjestelyjä ja -välineitä akkuja koskevan uuden asetuksen täytäntöönpanoa varten. ETSK:n mielestä näin voitaisiin edistää sellaisen unionin kehyksen laatimista, joka kattaa akkujen koko elinkaaren EU:ssa.

ETSK kannattaa lämpimästi eurooppalaisen tutkimusalueen uudistamista – kyseessä on todellinen eurooppalaisen tutkimuksen ja innovoinnin uusi alku

Uudella suunnitelmallaan Euroopan komissio osoittaa, että se on päättänyt pysäyttää Euroopan jäämisen Yhdysvaltojen ja Aasian vauhdista niin perustutkimuksen kuin soveltavan tutkimuksen, patenttien ja huipputeknologian tuotteiden ja palvelujen alalla, todetaan maaliskuun täysistunnossa annetussa ETSK:n lausunnossa.

Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, miten maaseutualueiden kanssa toimitaan

Maaseutualueista olisi tehtävä houkuttavampia nuorille ja yrityksille. Tämä parantaisi kaikkien eurooppalaisten elämänlaatua ja antaisi heille mahdollisuuden valita, missä he haluavat asua ja työskennellä. Tämä oli yksi 8. maaliskuuta ETSK:ssa käydyn keskustelun ”Kohti maaseudun ja kaupunkien kestävää kehitystä koskevaa kokonaisvaltaista strategiaa” keskeisistä päätelmistä.

On korkea aika tehdä tasa-arvon unionista totta

Jäsenvaltioiden on kerättävä asiasta tarkkaa tietoa ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma pannaan tehokkaasti täytäntöön, ja jotta rasismi ja etninen syrjintä, jotka ovat Euroopassa pahentuneet covid-19-pandemian aikana, saadaan tuotua päivänvaloon.

Länsi-Balkanin maat – Euroopan palapelin ”puuttuva pala”

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjesti maaliskuun täysistunnossaan keskustelun Länsi-Balkanin kumppanien EU:hun liittymistä koskevasta tilanteesta naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavan komission jäsenen Olivér Várhelyin kanssa. ETSK:n jäsenet kertoivat olevansa vakuuttuneita siitä, että alueen kumppanimaiden integroiminen EU:hun on geostrateginen investointi rauhaan ja talouskasvuun.

Mitä ETSK voi tehdä hyväksesi -esitteen UUSI VERSIO

Uudessa ja ajantasaistetussa esitteessä esitellään lyhyesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, joka on ainutlaatuinen järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eri alojen edustajien kuulemisen, vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen foorumi. Komiteassa ovat edustettuina mm. työnantajat, ammattiliitot, ammattikuntien ja muiden yhteisöjen järjestöt sekä nuoriso-, nais-, kuluttaja-, ympäristö- ja monet muut järjestöt.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier lähtee 1. toukokuuta 2021. Hyvä David, työtoverisi lehdistöyksiköstä kiittävät sinua ajasta, jonka ovat saaneet työskennellä kanssasi. Hoidit aina työsi tyylikkäästi ja henkilökohtaiset ja ammatilliset ihmissuhteesi suurella sydämellä ja diplomaattisesti.

Isabel Caño Aguilar, entinen viestintäasioista vastaava varapuheenjohtaja (2018–2020): ”Galicialaisen ironian hallitseva tiedottaja”

Työskentelin usein David Gippinin kanssa. Valmistauduin muun muassa useisiin lehdistön haastatteluihin hänen kanssaan. Kun tutustuin häneen vuonna 2018, huomasin heti, että hän suhtautuu työhönsä vakavasti. Hänen työpanoksensa olivat aina tarkoituksenmukaisia ja hyvin valmisteltuja, ja hän teki vaikutuksen nopealla päättelytaidollaan.

Uutisia ryhmiltä

Talouden kestävä elpyminen on ainoa tie vahvempaan sosiaaliseen Eurooppaan

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmän jäsenet tapasivat Portossa ensi kuussa pidettävän sosiaalihuippukokouksen edellä työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan komissaarin Nicolas Schmitin. Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Stefano Mallia korosti avoimessa ja kursailemattomassa keskustelussa tarvetta varmistaa talouden nopea elpyminen, joka on mahdollista vain, jos eurooppalaisille yrityksille taataan oikeanlainen liiketoimintaympäristö, jotta ne voivat olla kilpailukykyisiä ja luoda työpaikkoja ja taata näin eurooppalaisten yhteiskuntien hyvinvoinnin.

 

Riittävät vähimmäispalkat ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden keskeinen osatekijä

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Riittävät vähimmäispalkat ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja työssä käyvien köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnan keskeinen osatekijä. Monet eurooppalaiset työskentelevät kuitenkin hyvin vaikeissa olosuhteissa. Tämä koskee erityisesti epävarmoissa työsuhteissa olevia työntekijöitä. Joissakin maissa työehtosopimusneuvottelut riittävät varmistamaan hyvät työolot, mutta näin ei kuitenkaan ole kaikkialla.

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden on toimittava yhteiskuntien ja talouden muutosvoimana covid-19-kriisin jälkeen

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Kansalaisyhteiskunnan edustajat kehottivat ”moninainen Eurooppa” -ryhmän hiljattain järjestämässä konferenssissa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita viestittämään poliittisille päättäjille, millaista yhteiskuntaa ja asuinympäristöä kansalaiset haluavat rakentaa itselleen.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Eurooppa-päivä 2021

ETSK viettää Eurooppa-päivää perinteisesti avaamalla ovensa yleisölle. Tänä vuonna covid-19-kriisin vuoksi kansalaisia eri puolilta Eurooppaa ja koko maailmaa kehotetaan tutustumaan kansalaisyhteiskuntaa edustavaan toimielimeen turvallisella, virtuaalisella tavalla.