Wewnętrzna grupa doradcza UE–Kanada

This page is also available in

Od 21 września 2017 r. tymczasowo stosuje się kompleksową umowę gospodarczo-handlową między UE i Kanadą (CETA). Umowa zawiera rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju, handlu i pracy oaz handlu i środowiska (rozdziały 22–24).

Rozdziały te obejmują zobowiązanie UE i Kanady do promowania praw pracowniczych, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, określonych w międzynarodowych instrumentach takich jak konwencje MOP i wielostronne umowy środowiskowe, w tym poprzez działania w dziedzinach takich jak zrównoważone leśnictwo, rybołówstwo czy społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

Wprowadzają również obowiązek ustanowienia przez każdą ze stron wewnętrznych grup doradczych składających się z przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Wewnętrzna grupa doradcza UE w ramach CETA obejmuje członków EKES-u oraz innych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zapewnia zrównoważoną reprezentację podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym organizacji pracodawców i pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

Podstawowym celem wewnętrznej grupy doradczej UE jest sporządzanie opinii i wysuwanie zaleceń dotyczących dowolnych kwestii związanych z wdrażaniem rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju w ramach kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE–Kanada.