De interne adviesgroep EU-Canada

De Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) wordt sinds 21 september 2017 provisoir toegepast. De overeenkomst omvat hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling, handel en arbeid en handel en milieu (hoofdstukken 22-24).

Hierin staan onder meer toezeggingen van de EU en Canada ter bevordering van arbeidsrechten, milieubescherming en duurzame ontwikkeling, zoals gedefinieerd in internationale instrumenten als IAO-verdragen en multilaterale milieuovereenkomsten en in het kader van acties voor duurzame bosbouw, visserij of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zij voorzien ook in de oprichting door elke partij van nationale adviesgroepen (DAG's) die bestaan uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De EU-DAG in het kader van de CETA bestaat uit leden van het EESC en van andere Europese maatschappelijke organisaties en zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied, waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties en andere relevante belanghebbenden.

Het voornaamste doel van de EU-DAG is adviezen uit te brengen en aanbevelingen te doen over alle kwesties die verband houden met de uitvoering van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling in de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada.