ES un Kanādas vietējā konsultantu grupa

ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) tiek provizoriski piemērots kopš 2017. gada 21. septembra. Nolīgumā ir ietvertas sadaļas par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, tirdzniecību un nodarbinātību un tirdzniecību un vidi (22.–24. sadaļa).

Minētajās sadaļās iekļautas ES un Kanādas saistības veicināt darba ņēmēju tiesības, vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar starptautiskiem instrumentiem, piemēram, SDO konvencijām un daudzpusējiem vides nolīgumiem, tostarp veicot pasākumus tādās jomās kā ilgtspējīga mežsaimniecība, zivsaimniecība un uzņēmumu sociālā atbildība.

Tāpat tajās paredzēts, ka katra Puse izveido vietējo konsultantu grupu (VKG), kurā ir pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji.

Saskaņā ar CETA nolīgumu ES VKG sastāvā darbojas locekļi no EESK un citām Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, nodrošinot ekonomikas, sociālās un vides jomas ieinteresēto personu, tostarp darba devēju un darba ņēmēju organizāciju un citu attiecīgo ieinteresēto personu, līdzsvarotu pārstāvību.

ES VKG galvenais mērķis ir sniegt atzinumus un ieteikumus par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas īstenošanu.