Kvaliteetse pikaajalise hoolduse vajadus kasvab

Ülemäära suur suremus pandeemiakriisi ajal on toonud esile struktuursed ja süsteemsed probleemid hooldekodude mudelis. Lisaks osutab oodatava eluea pikenemine ja sellest tulenev eakate arvu suurenemine järgnevatel aastatel vajadusele muuta hooldusmudelit.

Kuidas parandada hoolduse kättesaadavust, taskukohasust ja kvaliteeti ning tagada piisav hulk hooldustöötajaid, kes ühtlasi vajavad paremaid töötingimusi? Need on mõned tähtsamad küsimused, mida käsitleti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees toimunud arutelul „Uus eakate hooldamise mudel: COVID-19 pandeemia õppetunnid“.  Arutelul kõlama jäänud seisukohti võtab komitee arvesse samateemalise omaalgatusliku arvamuse koostamisel.

Arvamuse raportöör Miguel Ángel Cabra de Luna märkis: „Selle arvamuse eesmärk ei ole käsitleda vananemist tervikuna, vaid keskenduda eakate hooldamise küsimusele, kuna neid on COVID-19 pandeemia kõige rängemini tabanud.“

Arutelu käigus tutvustati liikmesriikide tervishoiumudeleid, tuues esile erinevad lähenemisviisid ja pandeemiaga seotud probleemid.

Euroopa Komisjoni ja sotsiaalkaitsekomitee 2021. aasta pikaajalise hoolduse aruande kohaselt peaks elanikkonna vananemine suurendama selgelt nõudlust pikaajalise hoolduse järele. 65aastaste ja vanemate inimeste arv peaks prognooside kohaselt järgmise 30 aasta jooksul kasvama 41%, ulatudes 130,1 miljonini.

„Kvaliteetsete hooldussüsteemide väljatöötamine on võimalus ning teenused on vahend toetada inimeste autonoomiat, sõltumatust ja elukvaliteeti,“ tõdes võrgustiku AGE Platform Europe peasekretär Maciej Kucharczyk.

Tuscany Bell Euroopa Avaliku Sektori Töötajate Ametiühingute Liidust (EPSU) lisas: „Selleks, et pakkuda hooldust vajavatele inimestele sobivaid teenuseid, vajame asjakohaseid töötingimusi ja piisavat hulka kvalifitseeritud töötajaid. Praegu hoolitseb liiga väike arv hooldustöötajaid liiga paljude inimeste eest.“

Kuna aktiivsena vananemine on valdkonnaülene ja hõlmab nii majandus- kui ka sotsiaalpoliitikat, on oluline koordineerida sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning muuta pikaajaline hooldus paremini kättesaadavaks, võimaldades eakatel nautida inimväärset elu. (at)