Laadukasta pitkäaikaishoitoa tarvitaan enemmän

Äärimmäisen korkeat kuolleisuusluvut pandemiakriisin aikana ovat paljastaneet hoitokotien hoitomalliin liittyviä rakenteellisia ja systeemisiä ongelmia. Myös elinajanodotteen nousu ja sen seurauksena ikääntyneiden määrän lisääntyminen tulevina vuosina pakottavat muuttamaan hoitomallia.

ETSK:n järjestämässä kuulemisessa ”Kohti uutta vanhustenhoitomallia: covid-19-pandemiasta saadut kokemukset” nostettiin esiin keskeisiä haasteita: miten taata hoidon parempi saatavuus, kohtuuhintaisuus ja laatu sekä riittävä määrä hoitotyöntekijöitä ja heille nykyistä paremmat työehdot ja -olot.  Kuulemisessa esitetyt näkemykset otetaan huomioon oma-aloitteisessa lausunnossa, jota komitea on laatimassa kyseisestä aiheesta.

”Lausunnossa ei ole tarkoitus käsitellä ikääntymisen kaikkia ulottuvuuksia, vaan siinä keskitytään ikääntyneiden hoitoon, sillä covid-19-pandemia on koetellut heitä pahiten”, totesi lausunnon esittelijä Miguel Ángel Cabra de Luna.

Kuulemisessa esiteltiin jäsenvaltioiden terveydenhuoltomalleja ja erilaisia lähestymistapoja sekä pandemian aiheuttamia vaikeuksia.

Komission ja sosiaalisen suojelun komitean laatiman pitkäaikaishoitoa käsittelevän vuoden 2021 kertomuksen mukaan pitkäaikaishoidon tarve lisääntyy selvästi väestön ikääntymisen seurauksena. Yli 65-vuotiaiden osuuden ennakoidaan kasvavan 41 prosenttia eli 130,1 miljoonaan seuraavien 30 vuoden aikana.

”Laadukkaiden hoitojärjestelmien kehittäminen on mahdollisuus. Palvelujen avulla voidaan tukea ihmisten itsenäisyyttä, riippumattomuutta ja elämänlaatua”, totesi AGE Platform Europe -verkoston pääsihteeri Maciej Kucharczyk.

”Jotta hoitoa tarvitseville voidaan tarjota riittäviä palveluita, tarvitaan asianmukaiset työehdot ja -olot ja riittävästi pätevää henkilöstöä”, sanoi Tuscany Bell Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaatiosta (EPSU). ”Tällä hetkellä liian vähän hoitajia hoitaa liian monia ihmisiä.”

Aktiivisena ikääntyminen on monitahoinen aihe, joka liittyy niin talous- kuin sosiaalipolitiikkaankin, joten koordinointi sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä on tarpeen. Näin pitkäaikaishoidon saatavuus paranee ja ikääntyneet saavat elää ihmisarvoista elämää. (at)