Очаква се увеличаване на търсенето на висококачествени дългосрочни грижи

Изключително високата смъртност по време на пандемичната криза изведе на преден план структурни и системни проблеми в модела за грижи в центровете за здравни грижи. Освен това удължаването на средната продължителност на живота и произтичащото от това увеличаване на броя на възрастните хора през следващите години изтъкват необходимостта от реформиране на модела за грижи.

Начините за гарантиране на по-добра достъпност (включително и финансова) и качество на грижите, както и адекватен брой лица, полагащи грижи, с по-добри условия на труд са сред основните предизвикателства, установени по време на изслушването на ЕИСК на тема „Към нов модел за грижи за възрастните хора — поуки от пандемията от COVID-19“.  Информацията от това изслушване ще бъде отразена в становище по собствена инициатива, което Комитетът подготвя по темата.

Докладчикът по становището, Мигел Анхел Кабра де Луна, заяви: „Това становище няма за цел да предложи всеобхватен подход по отношение на въпроса за застаряващото население, а да акцентира върху темата за грижите за възрастните хора, тъй като те бяха засегнати в най-голяма степен от пандемията от COVID-19“.

По време на изслушването бяха представени модели на здравеопазване от няколко държави членки, които демонстрират различните подходи и трудностите в резултат на пандемията.

Според доклада от 2021 г. за дългосрочните грижи, изготвен от Комисията и Комитета за социална закрила, застаряването на населението се очаква да доведе до ясно изразено увеличаване на търсенето на дългосрочни грижи. През следващите 30 години се предвижда броят на хората на възраст над 65 години да се увеличи с 41 % до 130,1 милиона души.

Мачей Кухарчик, генерален секретар на Age Platform Europe, заяви: „Разработването на добри системи за грижи представлява възможност, а услугите са средствата за оказване на подкрепа на автономността и независимостта на хората, както и на качеството им на живот“.

Тъскани Бел от Европейската синдикална федерация на работещите в сектора на обществените услуги (EPSU) заяви: „За да предоставим адекватни услуги на хората, които се нуждаят от грижи, се нуждаем от подходящи условия на труд и достатъчно квалифициран персонал. На практика недостатъчен брой лица, полагащи грижи, се грижат за твърде много хора“.

Тъй като активният живот на възрастните хора представлява хоризонтален въпрос, който засяга икономически и социални политики, е необходима координация между социалните и здравните служби, с което дългосрочните грижи да се направят по-достъпни и да се даде възможност на възрастните хора за достоен живот. (at)