Netisaade „Kohalik vaade“, 2. hooaja 5. osa: „Meediavabaduseta pole demokraatiat“

Euroopa Liit võib küll olla ajakirjanike jaoks kõige turvalisem koht maailmas, kuid see olukord võib kergesti muutuda, sest praegune ajakirjanike hirmutamise, ahistamise ja isegi tapmise suundumus näib olevat tõusuteel.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Head lugejad!

Oktoobri alguses võttis Euroopa Komisjon vastu oma 2022. aasta tööprogrammi „Muudame Euroopa üheskoos tugevamaks“, milles keskendutakse õiglasema ja vastupanuvõimelisema COVID-19 järgse ühiskonna ülesehitamisele, kiirendades samal ajal rohe- ja digipööret. Mul oli heameel näha, et sellesse olid üle võetud mitmed soovitused juuni täiskogu istungjärgul vastu võetud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioonist.

Ürituste kalender

Otse sisu juurde!

Otse sisu juurde!

Arvamusveerus „Otse sisu juurde!“ küsime Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete seisukohti oluliste ELi arvamuste kohta, mis mõjutavad ELi igapäevaelu.

Seekord saab sõna Giuseppe Guerini, kes koostas raportöörina digiplatvormide majanduse teemalise arvamuse, milles pöörati eeskätt tähelepanu platvormiühistutele.

Giuseppe Guerini: digiplatvormide majandus on kiiresti laienev nähtus, mis ületab Euroopa Liidu piire

Digiplatvormidega luuakse virtuaalne ruum, kus toimub suhtlus ja teabevahetus, mis on palju enamat kui lihtne pakkumise ja nõudluse kohtumine. Digiplatvormide abil suudetakse töötajaid, tarnijaid ja kasutajaid üha paremini kontrollida ja mõjutada. Samuti annavad need erakordse võimaluse murranguliseks innovatsiooniks, pakkudes klientidele uusi teenuseid ja töötajatele uusi tööhõivevõimalusi. See on võimalik profileerimissüsteemide ja andmete ulatusliku kasutamise kaudu, rakendades tehisintellektisüsteeme ja algoritme, mille määravad platvormide juhid.

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume Sophie Wiegandil rääkida teemast, mis on pälvinud avalikkuse tähelepanu, COP26 tippkohtumisest Glasgows.

Sophia Wiegand: COP26 valmistas noortele pettumuse, kuid lootus jääb

EMSK Info: Noorem põlvkond nõuab aktiivselt tõhusaid lahendusi globaalse soojenemise vastu võitlemiseks. Kas Glasgows toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärk (COP26) vastas nende ootustele?

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Iga kuu tutvustame teile rubriigis „Üllatuskülaline“ üht tähelepanuväärset inimest, kelle pühendunud töö on teistele inspiratsiooniallikaks ja keda me imetleme tema julguse, sihikindluse ja oma ideaalide järgimise pärast.

 

Matthew Caruana Galizia: tahan teha kõik, et mu ema ei surnud asjatult

Eksklusiivintervjuu uuriva ajakirjaniku ja Malta Daphne Caruana Galizia Sihtasutuse juhi Matthew Caruana Galiziaga.

„Ma töötan Maltal Daphne Caruana Galizia Sihtasutuses, mis on saanud nime minu ema Daphne järgi. Ta töötas 30 aastat ajakirjanikuna, uurides Maltal kõrgema tasandi korruptsiooni ja sotsiaalseid probleeme, ning ta mõrvati ühe tema kõige olulisema uurimise käigus 16. oktoobril 2017. Ma olin selle mõrva tunnistaja. Ja sellest ajast saadik oleme koos perekonnaga võidelnud tema nimel õigluse eest.“

EMSK uudised

ELi tulevane kaubanduspoliitika peab olema avatud, õiglane, kaasav ja kestlik

Täiskogu arutelul ELi kaubanduspoliitika tuleviku üle muutuvas ülemaailmses kontekstis rõhutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et üksnes avatud, õiglane, kaasav ja kestlik kaubandus tagab vastupidava taastumise ning ettevõtjate ja inimeste heaolu. Samuti tunnustas komitee Maailma Kaubandusorganisatsiooni olulist rolli nendes jõupingutustes.
 

On vaja tegeleda Schengeni ala vabaduste ja õiguste rikkumisega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiidab heaks Euroopa Komisjoni esitatud ELi uue strateegia Schengeni ala tuleviku kohta. Ta on siiski hoiatanud, et EL ja liikmesriigid on ELi ja liikmesriikide piiride haldamisel, politsei- ja õigusalases koostöös ning rände- ja varjupaigapoliitikas kohustatud järgima põhiõiguste hartat.

Tööstuspoliitika: ELil on aeg minna kaugemale vaid turutõrgete kõrvaldamisest

Kuidas kõige paremini tagada Euroopa tööstuse strateegiline sõltumatus – sellele teemale keskenduti EMSK täiskogu oktoobri istungjärgul tööstuspoliitika üle peetud arutelul.

Õigusriik ELis: negatiivsete suundumuste ümberpööramine kodanikuühiskonna abiga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte teemaline konverents tõi esile tõsised rikkumised ja negatiivsed suundumused neljas Euroopa õigusriigi mehhanismiga hõlmatud valdkonnas (kohtusüsteem, korruptsioon, meedia ning kontroll ja tasakaalustamine). Komitee rõhutas, et kodanikuühiskond annab endast kõik, et kaitsta seda ELi aluspõhimõtet.

 

ELi majanduse taastamine – kodanikuühiskonna roll vajab suuremat selgust

Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamine vajab enamikus ELi liikmesriikides selgemaid juhtimissüsteeme. Vastutuse jaotus kesk-, piirkondliku ja kohaliku tasandi vahel ei ole ikka veel selge. Komitee väljendab sellega seoses muret ning rõhutab Gonçalo Lobo Xavieri koostatud ja täiskogu oktoobri istungjärgul vastu võetud arvamuses 2021. aasta kestliku majanduskasvu strateegia kohta, et mehhanismid kodanikuühiskonna organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite kaasamiseks riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamis-, järelevalve- ja kohandamisetappidesse vajavad suuremat selgust.

5G – komitee kutsub komisjoni üles täpsemalt hindama mõju inimeste tervisele ja keskkonnale

Euroopa Komisjon peaks tegema edusamme uute 5G- ja 6G-tehnoloogiate valdkonnaülese mõju hindamisel. Ohtude ja nõrkuste kõrvaldamiseks on vaja vahendeid ja meetmeid. Dumitru Fornea koostatud arvamuses, mille täiskogu võttis vastu oktoobris toimunud istungjärgul, väljendab komitee kindlat seisukohta ning märgib, et sotsiaalseid, tervishoiu- ja keskkonnaküsimusi tuleb uurida, kaasates kodanikke ja kõiki asjaomaseid osalejaid, hoolimata asjaolust, et arutelu 5G-võrkude kasutuselevõtu üle on muutunud vastuoluliseks ja poliitiliseks.

Komitee märgib, et komisjoni keskkonnahoidliku lennunduse algatusel on arenguruumi

Euroopa Komisjoni uus algatus kiirendada säästvate lennukikütuste turu kasvu on samm õiges suunas, kuid vaja on mõningaid muudatusi, et tagada selle tõhus rakendamine ilma moonutusi tekitamata. See on algatust „ReFuelEU Aviation“ käsitleva arvamuse põhisõnum. Thomas Kroppi koostatud arvamus võeti vastu oktoobri täiskogu istungjärgul.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee: tarvis on läbi vaadata prioriteedid ning seada toiduga kindlustatus ja toidu kestlikkus ELi poliitika keskmesse

Hiljutised COVID-19 pandeemiast tulenevad sündmused, kliimamuutustest põhjustatud äärmuslikud ilmastikuolud, küberründed ja Brexit osutavad vajadusele vaadata läbi prioriteedid ning parandada ELi toidusüsteemide vastupidavust ja kestlikkust, suurendades liidu sõltumatust. Paljude ELi kodanike jaoks ei ole toiduga kindlustatus iseenesestmõistetav.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sõnul on kestlik ja tasakaalustatud maa- ja linnapiirkondade areng ELi kodanike heaolu võti

Komitee kutsub poliitikakujundajaid üles rakendama terviklikku ja kõikehõlmavat ELi strateegiat tasakaalustatud, sidusaks, õiglaseks ja kestlikuks maa- ja linnapiirkondade arenguks. See hõlmab kohalike kogukondade rolli ära kasutamist, traditsiooniliste tööstusharude edendamist ning uute majandustegevuste ja töövõimaluste loomist maapiirkondades, edendades samal ajal koostoimet linnapiirkondadega.

ELi eelarve-eeskirjad – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab reforme

ELi eelarveraamistik on vaja läbi vaadata. Seda tuleb teha mitte ainult majanduse stabiliseerimiseks keskpikas perspektiivis, vaid ka selleks, et rahastada majanduse sotsiaal-ökoloogilist ümberkujundamist ning tagada täielik tööhõive, kvaliteetsed töökohad ja õiglane üleminek. Dominika Biegoni koostatud arvamus, mille täiskogu võttis vastu oktoobri istungjärgul, on ühemõtteline: Euroopa Komisjon peab kiiresti jätkama ELi majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamist.

 

Kestlik reklaam võib suunata Euroopa üleminekut rohelisele majandusele

Oktoobris toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud omaalgatuslikus arvamuses esitas komitee meetmed reklaamimiseks, et kohaneda kliimamuutustest ja pandeemiajärgsest taastumisest tulenevate väljakutsetega, jätkates samal ajal oma olulist rolli Euroopa majanduses ja kultuuris.

ELi kestliku tööstusstrateegia edu pant on kaasamine ja sotsiaalse mõjuga arvestamine

Tugeva taastumise tagav pandeemiajärgne tööstusstrateegia peab kaasama kodanikuühiskonda, rõhutab komitee oma hiljutises aruandes ELi uue tööstusstrateegia eelnõu kohta. See peab keskenduma kestlikkusele ja heaolule, mõõtma sotsiaalset mõju ning edendama tõhusat ja kättesaadavat tervishoiusüsteemi.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles võtma uusi ELi poliitikameetmeid klaasitööstuse toetamiseks

Kliimaneutraalsele ühiskonnale üleminekut käsitlevas arutelus on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsunud üles võtma rohkem meetmeid, et kaitsta Euroopa klaasitööstust.

Ka põimõppes peab olema tagatud võrdne juurdepääs, täielik haridus ja sotsiaalsed oskused

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendas mõningast kahtlust komisjoni hiljutise ettepaneku suhtes võtta põhi- ja keskhariduses kasutusele põimõpe – traditsiooniline õpetajapõhine õpe kombineerituna veebipõhise või muu iseseisva tööga. Komitee seadis kahtluse alla selle ajastuse, kuna COVID-19 pandeemia on mõjutanud väga suurel määral haridussüsteeme Euroopas ja mujal.

Kvaliteetse pikaajalise hoolduse vajadus kasvab

Ülemäära suur suremus pandeemiakriisi ajal on toonud esile struktuursed ja süsteemsed probleemid hooldekodude mudelis. Lisaks osutab oodatava eluea pikenemine ja sellest tulenev eakate arvu suurenemine järgnevatel aastatel vajadusele muuta hooldusmudelit.

Püsige ühenduses ja hoiame sidet!

Lissabonis toimunud 2021. aasta seminar „ELi ühendamine“ on möödas. 14. korda kohtusime organiseeritud kodanikuühiskonna kommunikatsiooniekspertide ja pressiametnikega, et rääkida meie unistuste Euroopast. Nüüd on aeg unistus tugevast, kindlast, turvalisest, õiglasest, kaasavast ja lootusrikkast Euroopast ellu viia.

 

Uudiseid rühmadelt

Tehisintellekti kasutamise edendamine Euroopa mikro-, väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes

Tööandjate rühm

Tehisintellekti rakenduste praegune mitmekesisus ja potentsiaal on peaaegu piiritu ning paljud ettevõtjad ja kodanikud kasutavad täna enesele teadmata tehisintellektipõhiseid lahendusi. Kuna need uuenduslikud tehnoloogiad muutuvad üha levinumaks, peavad mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted võtma tehisintellekti kasutusele, et säilitada oma positsioon olemasolevate ja tekkivate konkurentide suhtes. Sellest hoolimata tekitavad mitmed takistused tehisintellekti kasutuselevõtu puhul lõhe turgude ja/või suurettevõtete ning mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel. Hiljutine uuring heitis valgust tehisintellekti kasutuselevõtuga seonduvatele võimalustele ja probleemidele Euroopa mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

 

Tagada tuleb äraelamist võimaldav töötasu, et vähendada soolist palgalõhet

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

10. november oli võrdse palga päev 2021 – võimalus suurendada teadlikkust soolisest palgalõhest, mis ulatub Euroopas keskmiselt üle 14% ja mõnes riigis palju enamgi. Mõnes riigis see suundumus paraneb, kuid teistes riikides saab selle arengu praeguse tempo juures rahuldavaid tulemusi oodata alles paarituhande aasta pärast...

Kodanikuühiskonna organisatsioonid nõuavad ELi kodanikuühiskonna strateegiat

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

5. novembril 2021 toimunud konverentsil „Kodanikuühiskonna organisatsioonid: Euroopa tuleviku olulised osalejad“, mille korraldasid koos komitee Euroopa mitmekesisuse rühm ja Civil Society Europe ning mida toetasid komitee kontaktrühm ja vabatahtliku tegevuse huvigrupp, kordasid kodanikuühiskonna organisatsioonid ja nende katusorganisatsioonid oma üleskutset koostada ELi kodanikuühiskonna strateegia ja Euroopa ühenduste põhikiri. Kodanike usalduse taastamisel poliitika vastu ja Euroopa demokraatia tugevdamisel peeti põhiaspektideks Euroopa tuleviku konverentsi asjakohaseid järelmeetmeid ning korrapärast struktureeritud dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

„Tõde valede kohta“ ootab avalikustamist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on Europalia kunstifestivali partner ja tervitab Boris Charmatzi

Euroopa raudteeaasta 2021 puhul korraldas EMSK ühe Europalia kunstifestivali lühifilmi linastuse.