Η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα «ΕΕ-Βιετνάμ»

This page is also available in

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ τέθηκε σε ισχύ στις 1 Αυγούστου 2020. Η συμφωνία περιλαμβάνει κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη (κεφάλαιο 13), με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως μέσα από την ενίσχυση της συμβολής των πτυχών των εργασιακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που συνδέονται με το εμπόριο και τις επενδύσεις. Περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ και του Βιετνάμ για την προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζεται από διεθνείς πράξεις όπως οι συμβάσεις της ΔΟΕ και οι πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Παρισιού. Καλύπτει επίσης τομείς όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η βιοποικιλότητα, η βιώσιμη δασοκομία και το εμπόριο δασικών προϊόντων και η βιώσιμη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Το κεφάλαιο για το Εμπόριο και την Αειφόρο ανάπτυξη προβλέπει επίσης τη σύγκληση από κάθε Μέρος εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ), που αποτελούνται από ανεξάρτητους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν ισορροπημένη εκπροσώπηση από οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, επιχειρηματικών ομάδων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η ΕΣΟ της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλων οργανώσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών.

Ο πρωταρχικός σκοπός της ΕΣΟ είναι να παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εφαρμογή του κεφαλαίου για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, υποβάλλοντας απόψεις ή συστάσεις στα Μέρη.