Αντιμετώπιση του κορονοϊού: η ΕΟΚΕ ζητεί την ταχεία έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης για την ΕΕ

Η ΕΕ οφείλει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού, και τούτο χωρίς καθυστέρηση, και να επιδείξει αλληλεγγύη και ένα φιλόδοξο όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Σε τρεις γνωμοδοτήσεις που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου και σε ένα έγγραφο θέσης, η ΕΟΚΕ στηρίζει και ζητεί την ταχεία έγκριση των προτάσεων υπέρ της ανάκαμψης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία το συντομότερο δυνατό, η γνωμοδότηση που εκπόνησαν οι Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio και Petr Zahradník υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης (Next Generation EU), ως ειδικό εργαλείο για άμεση και αποτελεσματική δράση. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία REACT-EU της Επιτροπής και, στο έγγραφο θέσης που εισηγήθηκε ο Antonello Pezzini, συνιστώνται, αφενός, η εξάλειψη όλων των πιθανών και περιττών διοικητικών φραγμών και επιβαρύνσεων, τόσο στις εθνικές όσο και στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και, αφετέρου, η άμεση προχρηματοδότηση των κρατών μελών με τουλάχιστον το 70 % των πόρων για το έτος 2020.

Με σκοπό τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, η γνωμοδότηση που εισηγήθηκε ο Δημήτρης Δημητριάδης στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ μετά την κρίση COVID-19, με την παροχή άμεσης και μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη για δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Τέλος, στη γνωμοδότηση του Ronny LANNOO, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την προτεινόμενη ενίσχυση του προγράμματος InvestEU και για τη δημιουργία συμπληρωματικού Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά το στάδιο της ανάκαμψης. (mp)