EU måste, utan dröjsmål och med solidaritet och en ambitiös vision för Europas framtid, göra mer för återhämtningen från coronapandemin. I tre yttranden som antogs vid plenarsessionen i juli och i ett ståndpunktsdokument uttrycker kommittén sitt stöd för de återhämtningsförslag som Europeiska kommissionen lagt fram, inbegripet EU:s reviderade budget för 2021–2027, och uppmanar till ett snabbt godkännande.

I det yttrande som utarbetats av Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio och Petr Zahradník ställer sig kommittén närmare bestämt bakom kommissionens initiativ Next Generation EU, som ett särskilt verktyg för snabba och effektiva åtgärder, för att så snart som möjligt blåsa nytt liv i EU:s ekonomi. Med avseende på sammanhållningspolitiken uttrycker EESK sitt stöd till kommissionens initiativ React-EU, och i det ståndpunktsdokument som utarbetats av Antonello Pezzini rekommenderas att alla eventuella onödiga administrativa hinder och bördor avlägsnas, för både de nationella och de europeiska offentliga myndigheterna, och att minst 70 % av medlen för 2020 betalas ut till medlemsstaterna som omedelbar förfinansiering.

I det yttrande som utarbetats av Dimitris Dimitriadis stöder kommittén kommissionens förslag om att främja EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning i covid-19-krisens efterdyningar, genom att erbjuda ett direkt och omfattande ekonomiskt stöd till medlemsstaternas offentliga investeringar och reformer, i syfte att främja den gröna och digitala omställningen. I det yttrande som utarbetats av Ronny Lannoo välkomnar EESK slutligen förslaget om en förstärkning av InvestEU-programmet och skapandet av det kompletterande instrumentet för solvensstöd för att stödja företag i återhämtningsfasen. (mp)