Ní mór don Aontas Eorpach níos mó a dhéanamh chun téarnamh ó phaindéim an choróinvíris agus sin a dhéanamh a luaithe is féidir, agus an dlúthpháirtíocht a léiriú mar aon le fís uaillmhianach do thodhchaí na hEorpa. Tá sé tugtha le fios ag an gCoiste i dtrí Thuairim a glacadh ag seisiún iomlánach mhí Iúil, agus i bpáipéar seasaimh, go dtacaíonn sé leis an bplean téarnaimh agus iarrann sé go ndéanfaí na tograí téarnaimh a chuir an Coimisiún Eorpach síos, lena n-áirítear an buiséad athbhreithnithe do 2021-2027, a fhormheas a luaithe is féidir.

D’fhonn, go háirithe, geilleagar na hEorpa a atógáil a luaithe is féidir, tá sé tugtha le fios sa tuairim a dhréachtaigh Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio agus Petr Zahradník go dtacaíonn an Coiste leis an tionscnamh Next Generation EU de chuid an Choimisiúin mar gur uirlis ar leith í a chuireann le beart pras agus éifeachtach. Maidir leis an mbeartas comhtháthaithe, tacaíonn CESE leis an tionscnamh REACT-EU ón gCoimisiún agus, molann an Coiste sa pháipéar seasaimh a d’ullmhaigh Antonello Pezzini fáil réidh leis na bacainní agus na hualaí uile nach bhfuil gá leo agus a d’fhéadfadh a bheith ann sna córais riaracháin phoiblí náisiúnta agus Eorpacha agus réamh-mhaoiniú ina mbeadh 70 % ar a laghad d’acmhainní 2020 a thabhairt láithreach do na Ballstáit.

D’fhonn tacú leis an aistriú go geilleagar glas agus digiteach, tugtar le fios sa tuairim a d’ullmhaigh Dimitris Dimitriadis go bhfuil an Coiste ag seasamh leis na tograí ón gCoimisiún a chuireann comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an Aontais chun cinn tar éis ghéarchéim COVID-19 trí mhaoiniú díreach ar mhórscála a chur ar fáil don infheistíocht phoiblí agus d’athchóirithe. Ar deireadh, sa tuairim a d’ullmhaigh Ronny Lannoo, is díol sásaimh do CESE go bhfuil sé beartaithe clár InvestEU a neartú agus an Ionstraim um Thacaíocht Sócmhainneachta chomhlántach a chruthú chun cabhrú le cuideachtaí ag céim an téarnaimh. (mp)