Ο ψηφιακός χρηματοπιστωτικός τομέας χρήζει επειγόντως ρύθμισης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο σωστό δρόμο προς τούτο. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα τριών γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου, και διά των οποίων η ΕΟΚΕ εκφράζει τη στήριξή της στις τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής για τη ρύθμιση του ψηφιακού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Στη γνωμοδότηση που κατήρτισαν οι κύριοι Petru Sorin Dandea και Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τη στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τονίζει πως οι μείζονες προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιοποίηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά μέτωπο. Η ψηφιοποίηση δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ενέχει επίσης κινδύνους που δεν μπορούν να παραγνωρίζονται και οι οποίοι απαιτούν ταχεία δράση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η γνωμοδότηση με εισηγητή τον κ. Giuseppe Guerini, όπου η ΕΟΚΕ επικροτεί τις δύο πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές αγοράς που βασίζονται στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT). Σε αυτόν το πεδίο απαιτούνται επειγόντως μέτρα για τη ρύθμιση μίας ολοένα και πιο διαδεδομένης τεχνολογίας με αυξανόμενη πρακτική εφαρμογή και η οποία υφίσταται συνεχείς και ταχείες αλλαγές.

Τέλος, στη γνωμοδότηση που κατήρτισε ο κ. Antonio García del Riego, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA), καθότι αποσκοπεί στη νομική διασάφηση των διατάξεων περί κινδύνου των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), στη μείωση της κανονιστικής πολυπλοκότητας, στη θέσπιση κοινού συνόλου προτύπων για το μετριασμό των κινδύνων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και στη διευκόλυνση της εναρμονισμένης εποπτείας. Επιδιώκει επίσης την παροχή νομικής ασφάλειας και των αναγκαίων ασφαλιστικών δικλείδων για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τους παρόχους ΤΠΕ. (mp)