Digitala finanser måste regleras snarast och Europeiska kommissionen har slagit in på rätt väg i detta hänseende. Detta är huvudbudskapet i tre EESK-yttranden som antogs vid plenarsessionen i februari, där kommittén uttrycker sitt stöd för kommissionens senaste förslag till reglering av den digitala finanssektorn.

I yttrandet, som utarbetats av Petru Sorin Dandea och Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth, stöder kommittén kommissionens förslag om strategin för digitala finanser och understryker att de stora utmaningar som digitaliseringen av den finansiella sektorn i EU innebär måste hanteras på ett direkt sätt. Digitaliseringen medför betydande möjligheter men även risker som inte får förbises och som måste bli föremål för snabba insatser.

Giuseppe Guerini var inne på samma linje och i hans yttrande framhålls att EESK stöder kommissionens två initiativ om marknader för kryptotillgångar och om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare. På detta område är åtgärder är akut nödvändiga för att reglera en typ av teknik som blir allt vanligare och får allt större praktisk användning, och som dessutom ständigt utvecklas och snabbt förändras.

Slutligen, genom det yttrande som hade utarbetats av Antonio García del Riego, stöder kommittén kommissionens förslag om digital operativ motståndskraft som syftar till att bringa rättslig klarhet kring bestämmelserna om IKT-risker, minska lagstiftningens komplexitet, införa en gemensam uppsättning standarder för att begränsa IKT-risker och främja en harmoniserad tillsynsstrategi. Tanken är samtidigt att säkerställa rättssäkerhet och nödvändigt skydd för finansiella företag och IKT-leverantörer. (mp)