Tá an tsochaí shibhialta réidh chun cabhrú leis an Aontas dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an airgeadas digiteach

Ní mór an t-airgeadas digiteach a rialáil go práinneach agus tá an-dul chun déanta ag an gCoimisiún Eorpach i dtaca leis sin. Is é sin an phríomhtheachtaireacht a chuirtear in iúl sna trí thuairim de chuid CESE a glacadh le linn sheisiún iomlánach mhí Feabhra. Sa seisiún iomlánach sin, léirigh an Coiste a thacaíocht do na tograí is déanaí ón gCoimisiún maidir le hearnáil an airgeadais dhigitigh a rialáil.

Sa tuairim a dhréachtaigh Petru Sorin Dandea agus Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth, tacaíonn an Coiste leis an togra ón gCoimisiún maidir leis an straitéis airgeadais dhigitigh agus cuireann sé i bhfáth nach mór tabhairt faoi na dúshláin atá roimh earnáil airgeadais an Aontais de thoradh na digiteála ceann ar aghaidh. Is iomaí deis iontach a bhaineann leis an digiteáil, ach is iomaí bagairt a bhaineann léi freisin nach féidir neamhaird a thabhairt orthu agus nach mór tabhairt fúthu láithreach.

Tá an tuairim thuasluaite ag teacht leis an gceann a scríobh Giuseppe Guerini ina dtacaíonn CESE le dá thionscnamh de chuid an Choimisiúin: baineann an chéad cheann le margaí i gcriptea‑shócmhainní agus baineann an ceann eile le scéim phíolótach le haghaidh bonneagair mhargaidh bunaithe ar theicneolaíocht mórleabhar dáilte (DLT). Tá géarghá sa réimse sin le bearta chun teicneolaíocht atá ag dul i bhforleithne a rialáil, teicneolaíocht a bhfuil a cur i bhfeidhm praiticiúil ag dul i méid agus atá de shíor ag athrú go gasta.

Ar deireadh, sa tuairim a chuir Antonio García del Riego le chéile, tacaíonn an Coiste leis an togra ón gCoimisiún maidir le hAthléimneacht Dhigiteach Oibríochtúil toisc é a bheith mar aidhm ag an togra sin soiléireacht dhlíthiúil a sholáthar maidir leis na forálacha riosca teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC), castacht rialála a laghdú agus sraith choiteann caighdeán a bhunú chun rioscaí TFC a mhaolú agus chun cur chuige maoirseachta comhchuibhithe a éascú. Féachtar sa togra freisin le deimhneacht dhlíthiúil agus na coimircí riachtanacha a sholáthar do ghnólachtaí airgeadais agus do sholáthraithe TFC. (mp)