Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)

Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT) je odpovědná za širokou škálu otázek, jako je například společná zemědělská politika (SZP), udržitelná výroba potravin, ochrana životního prostředí, oběhové hospodářství, provádění cílů udržitelného rozvoje OSN a změna klimatu.

Mezi konkrétní témata, jimiž se zabýváme, patří kvalita ovzduší, biologická rozmanitost, nakládání s odpady, rybolov, lesnictví, ekologické zemědělství, bezpečné potraviny, dobré životní podmínky zvířat a civilní ochrana.

Kromě přípravy stanovisek pořádá sekce také řadu slyšení a konferencí, jejichž účelem je shromáždit názory občanské společnosti. Má rozsáhlou síť kontaktů uvnitř orgánů EU, vnitrostátních orgánů, hospodářských a sociálních partnerů a nevládních organizací.

Jsme přesvědčeni, že lepší zemědělské a environmentální politiky by mohly nabídnout řešení hospodářské krize, která měla rozsáhlý negativní dopad na růst, zaměstnanost a kupní sílu v Evropě.

Musíme zachovat 40 milionů pracovních míst v zemědělství, chránit naše lesy a venkov a omezit plýtvání potravinami, neboť jedna třetina toho, co vyrábíme, končí v současnosti v odpadkových koších.

S ohledem na tento cíl se sekce ve své aktuální činnosti zabývá praktickými otázkami, jako jsou reforma SZP, vyvážený územní rozvoj, udržitelné potravinové systémy, provádění Pařížské dohody o změně klimatu a přechod k udržitelnější evropské budoucnosti.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024