Секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT)

Секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT) отговаря за широк спектър от въпроси като общата селскостопанска политика (ОСП), устойчивостта на храните, опазването на околната среда, кръговата икономика, осъществяването на целите на ООН за устойчиво развитие и изменението на климата.

Качеството на въздуха, биологичното разнообразие, управлението на отпадъците, рибарството, горското стопанство, биологичното земеделие, безопасността на храните, хуманното отношение към животните и гражданската защита са някои от конкретните теми, по които работим.

Освен че изготвя своите становища, секцията организира и многобройни изслушвания и конференции, за да събере мнения от гражданското общество. Тя разполага с огромна мрежа за контакти сред институциите на ЕС, националните власти, икономическите и социалните партньори и НПО.

Убедени сме, че едни по-добри селскостопански и екологични политики биха могли да предоставят решения за икономическата криза, която оказа такова пагубно въздействие върху растежа, заетостта и покупателната способност в Европа.

Трябва да запазим 40-те милиона работни места в селскостопанския сектор, да опазим нашите гори и селски райони и да спрем разхищението на храни, тъй като една трета от това, което произвеждаме понастоящем, се изхвърля.

С оглед на тази цел, неотдавнашната дейност на секцията обхващаше практически въпроси като реформата на ОСП, балансираното териториално развитие, устойчивите продоволствени системи, изпълнението на Споразумението за климата от Париж и прехода към по-устойчиво европейско бъдеще.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024