Strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT)

Strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT) je odgovorna za številna vprašanja, kot so skupna kmetijska politika (SKP), trajnostna preskrba s hrano, varstvo okolja, krožno gospodarstvo, uresničevanje ciljev OZN glede trajnostnega razvoja in podnebne spremembe.

Nekatera konkretna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo, so kakovost zraka, ravnanje z odpadki, ribištvo, gozdarstvo, ekološko kmetijstvo, varnost hrane, dobrobit živali in civilna zaščita.

Skupina poleg priprave mnenj tudi organizira različna posvetovanja in konference, na katerih se seznanja s stališči civilne družbe. Vzpostavljeno ima izjemno obsežno mrežo stikov v institucijah EU, pri nacionalnih oblasteh, ekonomskih in socialnih partnerjih ter v nevladnih organizacijah.

Prepričani smo, da bi lahko z boljšo kmetijsko in okoljsko politiko našli rešitev za gospodarsko krizo, ki je imela izjemno škodljive posledice za rast, zaposlovanje in kupno moč v Evropi.

Zaščititi moramo 40 milijonov služb v kmetijskem sektorju, ohraniti naše gozdove in podeželje ter zmanjšati količino zavržene hrane, saj trenutno tretjina vsega, kar proizvedemo, konča v smeteh.

Zato se je skupina v zadnjem času ukvarjala s praktičnimi vprašanji, kot so reforma SKP, uravnotežen teritorialni razvoj, trajnostni prehranski sistemi, izvajanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in prehod na bolj trajnostno evropsko prihodnost.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024