EHSV podporuje otevřenou, udržitelnou a sebevědomou obchodní politiku EU

Nová obchodní strategie zahájená Komisí přináší zásady angažovanosti, které podpoří EU při dosahování jejích domácích i zahraničních politických cílů. Klíčem k dosažení cílů pro budoucí generace kromě toho bude modernizace Světové obchodní organizace (WTO).

„Potřebujeme jasný přístup, musíme být otevření a sebevědomí, abychom zlepšili zapojení zúčastněných stran do obchodní politiky, protože podoba mezinárodního obchodu se mění,“ řekl Timo Vuori, zpravodaj stanoviska EHSV k přezkumu obchodní politiky.

Je načase, aby Evropa odložila naivitu a byla asertivnější při jednostranné obraně hodnot a obchodních závazků EU. V případech, kdy nemůže jednat nebo dostatečně plnit své úkoly WTO, by měla mít EU možnost spolehnout se na širokou škálu dohod o volném obchodu, které odpovídají hodnotám EU a mezinárodním normám, jež v mezinárodním obchodu sdílíme s předními i rozvíjejícími se ekonomikami.

Jak uvedl spoluzpravodaj stanoviska Christophe Quarez, „veškerou činnost je třeba zasadit do kontextu multilateralismu a reformy WTO.“

EHSV souhlasí s názorem, že modernizace WTO je nejvyšší prioritou. EU se proto musí postavit do čela reforem WTO tím, že prolomí tabuizaci sociálních a klimatických aspektů obchodu.

Obchodní politika prospěšná lidem

EHSV vítá obchodní agendu, která reaguje na některé připomínky vyslovené zúčastněnými stranami. Neobsahuje však náležité úvahy týkající se lepšího zapojení občanské společnosti.

Výbor zdůrazňuje, že je na vnitrostátní i unijní úrovni třeba trvale spolupracovat s občanskou společností tak, aby obchodní politika přinášela přidanou hodnotu pro každodenní život nás všech.

Občanská společnost se musí stát v obchodní politice aktivním partnerem, od přípravy po monitorování obchodních nástrojů a dohod.

EHSV důrazně podporuje aktivní úlohu EU při formování globálních pravidel pro udržitelnější a spravedlivější obchod, jenž má přinést prosperitu a bezpečnost nejen obchodním partnerům, ale také zemím a jejich občanům. (at)