Tá CESE i bhfabhar beartas trádála Eorpach atá oscailte, inbhuanaithe agus teanntásach

Leis an straitéis nua trádála a sheol an Coimisiún cuirtear prionsabail rannpháirtíochta ar fáil a chabhróidh leis an Aontas a chuspóirí beartais a bhaint amach san Eoraip agus lasmuigh di. Ina theannta sin, beidh nuachóiriú na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) ríthábhachtach chun freastal a dhéanamh ar na glúine atá le teacht.

Teastaíonn cur chuige soiléir uainn agus is gá dúinn a bheith oscailte agus teanntásach le go mbeidh na páirtithe leasmhara níos rannpháirtí sa bheartas trádála, óir tá an trádáil idirnáisiúnta ag athrú.” Sin a dúirt Timo Vuori, rapóirtéir na tuairime maidir leis an athbhreithniú ar an mbeartas trádála.

Tá sé thar am ag an Eoraip an tsoineantacht a chaitheamh di agus a bheith níos teanntásaí nuair a bhíonn luachanna Eorpacha agus gealltanais trádála á gcosaint aici go haontaobhach. Sna cásanna sin nach féidir le EDT beart a dhéanamh nó toradh a bhaint amach, ba cheart don Aontas a bheith in ann brath ar réimse leathan Comhaontuithe Saorthrádála ina léirítear na prionsabail Eorpacha agus na caighdeáin idirnáisiúnta atá i gcoiteann aige leis na geilleagair is ceannródaí, nó atá ag teacht chun cinn, sa trádáil idirnáisiúnta.

Is é a dúirt Christophe Quarez, comhrapóirtéir na tuairime: “Is gá an obair go léir a chur i gcomhthéacs an iltaobhachais agus athchóiriú EDT”.

Tá CESE den tuairim freisin gur cheart tosaíocht a thabhairt do nuachóiriú EDT. Ní mór don Aontas ceannródaíocht a léiriú, mar sin, maidir leis an athchóiriú uaillmhianach ar EDT trí dhíriú ar ábhair thoirmiscthe a bhaineann le gnéithe sóisialta agus aeráide den trádáil.

Beartas trádála a thugann aghaidh ar riachtanais daoine

Tá CESE an-sásta leis an gclár oibre trádála a théann i ngleic le roinnt de na hábhair imní atá ag na páirtithe leasmhara. Mar sin féin, ní dhéantar aon mhachnamh inti faoin gcaoi ar féidir feabhas a chur ar rannpháirtíocht na sochaí sibhialta sa bheartas trádála.

Cuireann an Coiste i bhfios go láidir go bhfuil gá le comhar leanúnach leis an tsochaí shibhialta ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais chun a áirithiú go gcuirfidh an beartas trádála luach breise lenár saol laethúil.

Ní mór go ndéanfaí comhpháirtí gníomhach sa bheartas trádála den tsochaí shibhialta, maidir le huirlisí trádála agus comhaontuithe a mhúnlú agus faireachán a dhéanamh orthu.

Tá CESE go mór i bhfabhar ról gníomhach a bheith ag an Aontas i múnlú rialacha domhanda le haghaidh trádáil níos inbhuanaithe agus níos córa, rud a chruthódh saibhreas agus slándáil, ní hamháin don lucht gnó, ach do thíortha agus do dhaoine freisin. (at)