EESK stöder en öppen, hållbar och bestämd handelspolitik för EU

Den nya handelsstrategi som kommissionen lanserat för in principer för engagemang som kommer att hjälpa EU att uppnå sina inrikes- och utrikespolitiska mål. Parallellt med detta kommer moderniseringen av Världshandelsorganisationen (WTO) att vara avgörande för att nå resultat för kommande generationer.

Vi behöver ta tydlig ställning och vara öppna och bestämda för att förbättra aktörernas engagemang för handelspolitiken eftersom synen på internationell handel håller på att förändras”, menar Timo Vuori, EESK:s föredragande för yttrandet om översynen av handelspolitiken.

Det är dags för EU att lägga godtrogenheten åt sidan och ta en mer bestämd inriktning på att ensidigt försvara unionens värden och handelsåtaganden. I de fall där WTO inte kan vidta åtgärder eller ge resultat bör EU kunna förlita sig på en lång rad frihandelsavtal som återspeglar europeiska principer och internationella standarder som delas med ledande och framväxande ekonomier inom den internationella handeln.

Som medföredraganden för yttrandet, Christophe Quarez, uttryckte det: ”Allt arbete måste ses i ljuset av multilateralism och reformen av Världshandelsorganisationen.”

EESK håller med om att moderniseringen av Världshandelsorganisationen är högprioriterad. EU måste leda ambitiösa WTO-reformer genom att undanröja tabun när det gäller sociala och klimatrelaterade aspekter av handeln.

Handelspolitik som kommer människor till gagn

EESK välkomnar handelsagendan, som tillgodoser vissa av aktörernas intressen. Agendan tar dock inte hänsyn till hur det civila samhällets deltagande kan utökas.

Kommittén understryker behovet av fortgående samarbete med det civila samhället på nationell nivå och på EU-nivå för att se till att handelspolitiken har ett mervärde i våra dagliga liv.

Det civila samhället måste bli en aktiv partner inom handelspolitiken i allt från utformning till övervakning av verktyg och avtal inom handeln.

EESK stöder helhjärtat att EU tar en aktiv roll i utformningen av världsomfattande regler för en hållbarare och rättvisare handel som kan skapa välstånd och säkerhet både för handelspartner och för folk och länder. (at)