EHSV ve svém průzkumném stanovisku, které vypracoval u příležitosti 30. výročí vzniku jednotného trhu, podpořil myšlenku Komise, aby byl místo uvolnění pravidel hospodářské soutěže vytvořen zvláštní fond EU, v němž by byly sdruženy prostředky na investice do klíčových projektů v oblasti zelených technologií.

Uvolnění pravidel státní podpory, jež má ochránit evropský průmysl před americkou konkurencí poté, co byl ve Spojených státech přijat zákon o snížení inflace, by mohlo vést k asymetrii mezi bohatšími členskými státy, jako je Německo, které mohou dotovat svůj průmysl, a členskými státy s omezenějším fiskálním prostorem, které si to nemohou dovolit. K tomuto závěru dospěl EHSV ve své nové zprávě, v níž hodnotí 30 let existence jednotného trhu a zamýšlí se nad jeho budoucností.

„Nejlepším způsobem, jak evropské průmyslové politice a investicím do zelených technologií dodat nový impuls, je vytvořit Evropský fond suverenity,“ prohlásil zpravodaj Felipe Medina Martín ze skupiny Zaměstnavatelé v EHSV. Zdůraznil při tom, že stávající pravidla státní podpory je třeba přezkoumat a upravit.

„Je třeba důkladně analyzovat kritéria pro přidělování státní podpory, jejich účinky a užitečnost,“ dodal zpravodaj. „Víme, že v některých odvětvích bylo možné využít státní podpory a také příslušných odchylek a výjimek, v jiných však nikoli. Uvědomíme-li si, že tato podpora je navíc mezi členskými státy nevyvážená, je jasné, proč v rámci EU existují obrovské rozdíly v konkurenceschopnosti.“

EHSV ve své zprávě zdůrazňuje, že jednotný trh představuje nepochybně jeden z největších politických, hospodářských a sociálních úspěchů EU, je však zapotřebí jej i nadále soustavně rozvíjet a přizpůsobovat měnícím se podmínkám a novým výzvám.

V prvé řadě je zapotřebí podporovat otevřenou strategickou autonomii. Za naprostou prioritu by v tomto ohledu měla být považována oblast dodávek a obchodu a odvětví energetiky a kritických surovin, přičemž jedním ze způsobů, jak této autonomie dosáhnout, je uzavírat dohody se zeměmi, které vyznávají stejné zásady a hodnoty jako my.

Pokud jde o situaci na vnitřním trhu, EHSV upozorňuje na znepokojivou skutečnost, že většina regulační zátěže je i nadále vytvářena na úrovni členských států. Vnitrostátní předpisy totiž někdy vstupují v platnost dříve, než jsou předloženy příslušné iniciativy EU, což brání harmonizaci a může vést k narušení jednotného trhu. Máme-li této situaci zabránit, je podle EHSV nutné, aby EU postupovala proaktivněji a právní předpisy navrhovala včas.

Z hlediska zaměstnanců se EHSV domnívá, že by bylo vhodné, aby opatření na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků byla doplněna o opatření, která by ochránila kvalitu práce a zajistila občanská práva, ochranu spotřebitelů a spravedlivé podmínky pro menší podniky.

„Svět se mění a máme-li překonat nové geopolitické výzvy, bude se tedy muset změnit – a pravděpodobně radikálně – také paradigma, na němž byl jednotný trh založen v uplynulých 30 letech,“ upozornil spoluzpravodaj Angelo Pagliara ze skupiny Zaměstnanci v EHSV. „Chceme-li zajistit skutečnou konkurenceschopnost, musíme bojovat proti všem formám dumpingu, ať už sociálnímu, daňovému nebo jakémukoli jinému. Jde totiž o nástroj, který narušuje hospodářskou soutěž.“

Na tuto souhrnnou zprávu naváží další stanoviska, jež budou zaměřena na konkrétní aspekty jednotného trhu. (dm)