EU potřebuje skutečnou strategii pro integraci energetického systému

EHSV podpořil výzvu Evropské komise k integraci energetického systému. Elektřina, vytápění a doprava by v budoucnu měly být propojeny, přičemž konečným cílem je zlepšení účinnosti a dosažení klimaticky neutrálního hospodářství.

Ve stanovisku, které vypracoval Lutz Ribbe a jež bylo přijato na lednovém plenárním zasedání, poukazuje EHSV na to, že uvedená strategie by mohla přispět k bezpečnosti dodávek energie, snížení dovozu energie a zajištění přijatelných cen pro evropské spotřebitele.

Podle Výboru však Evropská komise nezmiňuje, jak by EU mohla bezpečnosti dodávek energie dosáhnout na základě nízkouhlíkových nebo bezuhlíkových zdrojů energie.

„Transformace energetiky může být v Evropě úspěšná pouze tehdy, budou-li vyřešeny všechny problémy,“ řekl Lutz Ribbe během plenárního zasedání.

„Komise uvádí, že 84 % poptávky po elektrické energii budou muset pokrývat obnovitelné zdroje, avšak neuvádí, z kterých konkrétních zdrojů se má vyrábět zbývající elektrická energie. To je zcela nepřijatelné. Bezpečnost dodávek má naprosto zásadní význam pro evropské hospodářství a spotřebitele, především s ohledem na to, že elektrifikace vytápění a dopravy má podle očekávání zvýšit poptávku po elektrické energii, a to navzdory pokroku v účinnosti.“

EHSV souhlasí s Komisí, že pro integraci systému je vážným problémem skutečnost, že v odvětví vytápění a dopravy nejsou stanoveny ceny uhlíku nebo nejsou stanoveny v dostatečné míře.

Obnovitelné zdroje navíc nejsou vždy upřednostňovány před fosilními palivy. V mnoha členských státech je výrazné zdanění elektřiny spolu s nepřiměřeně vysokými síťovými poplatky příčinou narušení trhu. V těchto případech je využití přebytečné elektřiny k výrobě tepla – což je nejjednodušší způsob integrace systému – hospodářsky neudržitelné.

Výbor tudíž Komisi naléhavě žádá, aby místo pouhého popisování problému a váhavých a neurčitých formulací předložila konkrétní návrhy řešení. (mp)