Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

každý nový rok je naplněn novými nadějemi a sny a čerstvým odhodláním tyto sny a naděje zrealizovat.

Těším se, že v letošním novém roce se od témat souvisejících s pandemií posuneme k novým velkým výzvám, jimž Evropa bude čelit v roce 2023 a v dalších letech. Mám na mysli válku na Ukrajině a energetickou krizi, zelenou a digitální transformaci, měnící se trh práce a politické naladění, jež v mnoha částech Evropy doznává značných změn.

Vzhledem k chmurným prognózám hospodářského vývoje pro letošní rok musí Evropa jasně stanovit správné priority. Nový rok začíná švédským předsednictvím Rady Evropské unie. To hodlá pokračovat v poskytování humanitární pomoci Ukrajině a zároveň se chce soustředit na zelenou transformaci a na zlepšení stavu ekonomiky EU, a to zejména s ohledem na to, že letošní rok bude ve znamení 30. výročí zřízení jednotného trhu.

Rok 2023 byl také vyhlášen Evropským rokem dovedností.

Pokud mají pracovníci požadované dovednosti, přináší to inovace a jistotu, že nikdo nebude v rámci hospodářského oživení ani v rámci zelené a digitální transformace opomenut. Dovednosti tak sehrají zásadní úlohu při zvládání výzev, jimž Evropa čelí.

Evropský rok mládeže sice skončil, my však budeme mládeži pozornost věnovat i nadále. V loňském roce vypracoval Výbor několik stanovisek, která se týkají mládeže, a stále prosazuje myšlenku, že evropské politiky a právní předpisy musí být uzpůsobeny i mladým lidem. Evropský hospodářský a sociální výbor bude i nadále usilovat o řešení vyhovující mladým lidem a jejich požadavkům na lepší planetu.

Svoji zástupkyni měla mládež v rámci delegace Výboru na konferenci COP27 v Šarm aš-Šajchu, která se konala v listopadu 2022. Prezentovala názory mladých lidí, pokud jde o otázky související s klimatickou krizí a udržitelností. I letos budeme požadovat, aby měli mladí lidé a organizovaná občanská společnost jako celek při jednáních výraznější úlohu, aby tak bylo možno zajistit v rámci procesu transformace sociální spravedlnost.

V roce 2022 jsme se zaměřili rovněž na dosažení zlepšení, pokud jde o genderovou rovnost. Výbor uspořádal sérii akcí na podporu Týdne genderové rovnosti pořádaného Evropským parlamentem. Tyto akce byly tematicky věnovány celé řadě otázek týkajících se žen. Patřila mezi ně mimo jiné úloha žen v sociální ekonomice, otázka žen a energetické chudoby či témata domácího násilí páchaného na ženách, přístupu podnikatelek k finančním prostředkům a reprodukčních a sexuálních práv. Evropský hospodářský a sociální výbor je odhodlán pokračovat v letošním roce i v dalších letech v úsilí zaměřeném na dosažení genderové rovnosti a na začleňování hlediska genderové rovnosti do všech oblastí politiky. 

S ohledem na to, kolik výzev před Evropskou unií stojí, lze úspěchu dosáhnout pouze tehdy, pokud bude do rozhodování systematicky zapojována evropská občanská společnost. Věřím, že se těmto výzvám můžeme společnými silami postavit. A že v novém roce se k nám vrátí bezpečnost, mír a porozumění, které jsme dříve považovali za samozřejmost. 
Přeji Evropě, aby byl letošek produktivním rokem, a Vám všem hodně zdraví a štěstí.

Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet