От Фелипе Медина, член на група „Работодатели“ на ЕИСК

Европейският съюз отбелязва 30 години от създаването на единния пазар, който позволява на гражданите да учат, живеят, пазаруват и работят във всяка държава — членка на ЕС, като гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора. Няма да е прекалено да се каже, че единният пазар е същността на Европейския съюз — чудесният инструмент, който позволи премахването на политическите, социалните и икономическите граници, за да се премине към европейско гражданство и идентичност.

Събитията, на които Европейският съюз и целият свят бяха изложени през последните години, ни приканват да обмислим как да създадем по-устойчив и по-малко зависим от външния свят единен пазар. Европейският икономически и социален комитет разглежда този въпрос в своето становище INT/1011 относно „30 години единен пазар: как да се подобри функционирането на единния пазар?“, прието на пленарната сесия през април.

На страниците на становището се откроява една ключова дума за бъдещето на Европейския съюз: конкурентоспособност. В становището се подчертава необходимостта от създаване на равнопоставени условия на конкуренция за всички предприятия чрез „насърчаване на растежа и справедливата конкурентоспособност и създаване на благоприятна за бизнеса и благоденствието на обществото среда.“ ЕИСК изразява загриженост основно за проблемите, свързани с недостатъците на единния пазар, които засягат конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията.

Всички участници в изграждането на Европейския съюз имат задължението да повишат осведомеността сред по-младите поколения относно значението на вече предприетите стъпки за изграждане на това, което имаме днес, както и задължението да предупреждаваме за рисковете, пред които е изправен единният пазар, и да се опитат да дадат някои насоки, за да ги преодолеят и да постигнат по-нататъшен напредък към повече сила и консолидираност в споделеното бъдеще.

Пълният текст е публикуван на https://europa.eu/!PHPc3R.