Felipe Medina, EESK Darba devēju grupas loceklis

Eiropas Savienība atzīmē 30. gadskārtu, kopš ieviests vienotais tirgus, kas, nodrošinot preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos, ES iedzīvotājiem paver iespēju mācīties, dzīvot, iepirkties un strādāt jebkurā ES dalībvalstī. Nav pārspīlēti apgalvot, ka vienotais tirgus ir pati Eiropas Savienības būtība, lielisks instruments, kas ceļā uz Eiropas pilsonību un identitāti ļāvis likvidēt politiskās, sociālās un ekonomiskās robežas.

Notikumi, kurus Eiropas Savienība – un visa pārējā pasaule – piedzīvojusi pēdējo gadu laikā, liek pārdomāt, kā veidot vienoto tirgu, lai tas kļūtu noturīgāks un mazāk atkarīgs no ārējās pasaules. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja šim tematam pievēršas aprīļa plenārsesijā pieņemtajā atzinumā INT/1011 “Vienotā tirgus 30. gadadiena: kā uzlabot vienotā tirgus darbību”,

Atzinuma lappusēs kā sarkans pavediens cauri vijas viens Eiropas Savienības nākotnei svarīgs jēdziens: konkurētspēja. Atzinumā uzsvērts, ka ir jārada vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem uzņēmumiem, “veicinot izaugsmi un godīgu konkurenci un radot uzņēmējdarbībai labvēlīgu un sociāli draudzīgu vidi”. EESK visvairāk ir nobažījusies par vienotā tirgus nepilnībām, kuras iespaido uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju.

Visu Eiropas Savienības veidošanā iesaistīto dalībnieku pienākums ir gan palielināt jaunāko paaudžu izpratni, cik svarīgs ir līdz šim paveiktais, lai sasniegtu to, kas mums jau ir, gan arī brīdināt par riskiem, ar kuriem saskaras vienotais tirgus, un censties noteikt dažas pamatnostādnes, kā tos novērst un panākt turpmāku virzību uz spēcīgāku un konsolidētāku kopīgu nākotni.

Pilns raksta teksts ir atrodams šeit: https://europa.eu/!PHPc3R