Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя като цяло законодателните предложения на Комисията за по-ефективно и справедливо данъчно облагане и приветства координацията им на световно равнище.

В приетото на пленарната сесия на 24 февруари становище ЕИСК изцяло подкрепя Пакета на Европейската комисия за справедливо и опростено данъчно облагане. Докладчикът по становището, Кристер Андерсон, заявява, че тези предложения би трябвало да бъдат координирани с глобалните дискусии, провеждани в ОИСР по линия на приобщаващата рамка относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. „За постигането на глобален консенсус от решаващо значение е да се избягват едностранни мерки“, разясни той.

ЕИСК споделя мнението, че постигането на справедливо и ефикасно данъчно облагане е дори още по-важно след кризата с COVID-19. В своето становище консултативният орган представя визията си относно основни теми като доброто управление в областта на данъчното облагане в ЕС, борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, изискванията за докладване във връзка с данъчното облагане, третирането на финансовите услуги за целите на ДДС и правилата за данъците и заетостта за цифровите платформи. Наред с другите предложения ЕИСК предлага да се създаде европейски пакт за ефикасна борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари. (na)