Налични езици:

Уважаеми читатели,
Всяка година през месец март отбелязваме Международния ден на жената, но тази година 8 март отново е тъжно напомняне за това колко работа остава да бъде свършена, за да се гарантира, че жените могат да участват пълноценно в обществото
.

Жените са по-слабо представени в органите за вземане на политически и икономически решения, равнището на заетост при тях е по-ниско, а така също и заплатите.

Освен това, настоящата пандемия и световната икономическа криза ясно показаха, че жените, заедно с младите хора, са групите, които плащат най-високата цена, и че има риск много от трудно извоюваните през последните няколко десетилетия достижения да не бъдат зачетени. И накрая, жените поемат тежестта на неплатения домашен труд и полагане на грижи, а принудителното съжителство по време на ограничителните мерки често води до увеличаване на случаите на насилие, основано на пола.

Отбележете си в календара

„Въпрос към ...“.

В секцията ни „Въпрос към ...“ каним членове на ЕИСК да отговорят на актуален въпрос по тема, която според нас е от особено значение.

За мартенското издание се обърнахме към Байба Милтовица, председател на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ с молба да сподели с читателите на ЕИСК Инфо вижданията си за ролята на железопътния транспорт във връзка с целите на Европейския зелен пакт, по-специално през 2021 г., която е обявена за Европейска година на железопътния транспорт. (ehp)

Развитие на по-устойчива и ефективна железопътна система

Въпрос „ЕИСК инфо“: „Тази година беше определена за Европейска година на железопътния транспорт. Основната идея е да допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт в областта на транспорта, като се обърне специално внимание на ролята на железопътния транспорт.
С оглед на това какво мислите за динамичен подход към увеличаване на използването на железопътния транспорт?“

Байба Милтовица, председателка на секция TEN

Тази година беше обявена от Европейския съюз за Европейска година на железопътния транспорт, за да бъдат насърчени гражданите да използват в по-голяма степен влаковите услуги в ежедневието си. В различните европейски държави основните причини, поради които хората не избират да използват влакови услуги ежедневно, са различни, като главните причини са неконкурентните цени на билетите, липсата на удобство и връзки, както и дългото време за пътуване...

Гост изненада

Всеки месец представяме гост изненада– известен човек, който ни дава своята гледна точка относно текущите събития: глътка свеж въздух, за да разширим хоризонтите си, да се вдъхновим и да се запознаем по-добре с днешния свят. В мартенското издание имаме удоволствието да приветстваме Херман ван Ромпьой, първия председател на Европейския съвет, който ни предлага своя поглед към настоящите предизвикателства пред Европа.

Херман ван Ромпьой, председател на Центъра за европейска политика, е белгийски и европейски политик и бивш министър-председател на Белгия (2008—2009 г.). В качеството си на председател на Европейския съвет (2009—2014 г.) той изигра ключова роля в отговора на ЕС на финансовата криза и в укрепването на рамката на европейското икономическо управление.

 

Херман ван Ромпьой: „Не е време за апокалиптични прогнози“

От 2008 г. насам преживяхме няколко поредни кризи — явление, известно като „множествена криза“. Много хора се питат какво се задава на хоризонта, което показва нарастването на страха и несигурността. Вярно е, че повечето кризи се внасят отвън. Но все пак... Съюзът преодоля всички тези опасни препятствия, които на моменти застрашиха самото му съществуване. С това се справяме добре, но сме изправени и пред редица положителни предизвикателства. И с тях ли се справяме толкова добре?

Когато виждам как Съюзът използва Фонда за възстановяване, предназначен за борба със социалното и икономическото въздействие на пандемията, за да ускори екологичния и цифровия преход, се изпълвам с надежда! Ние съчетаваме управлението на кризата с дългосрочна визия, а това в днешно време е най-трудното постижение в политиката, която се характеризира с краткосрочно мислене и действия.

Новини от ЕИСК

Конференцията за бъдещето на Европа: ЕИСК поема ангажимент активно да допринесе за успеха на конференцията

Изказване на председателя на ЕИСК Криста Швенг

Приветствам подписването на съвместната декларация между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета, с която се поставя началото на конференцията за бъдещето на Европа Европейският икономически и социален комитет очаква да допринесе активно за дебата, в който ще участва като наблюдател.

Не само екологосъобразно и цифрово: бъдещето на Европа трябва да бъде и по-демократично

Възстановяването след пандемията трябва да бъде възможност да изградим Европа върху нова основа на демократично участие. Би било огромна грешка, ако съдбата и бъдещето на толкова много хора се решават от малцина, беше изтъкнато по време на Дните на гражданското общество на ЕИСК през 2021 г.

Дните на гражданското общество на ЕИСК се проведоха между 1 и 5 март под наслов „Устойчиво възстановяване за бъдещето на европейските граждани“. Петдневната проява включваше интерактивни онлайн дебати с участието на над 1400 души, в това число от Африка, Азия, Северна и Южна Америка.

В новия Пакт за миграцията и убежището не достига солидарност, с него тежестта се прехвърля върху държавите на първо влизане

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства новия пакт за миграцията и убежището, но заявява, че представените в него предложения ще бъдат трудни за изпълнение и не могат да се нарекат ясна стъпка към създаването на устойчива и ориентирана към бъдещето обща стратегия на ЕС за миграцията и убежището. В две становища, в които се анализират няколко предложения за регламенти относно управлението на убежището и процедурите за предоставяне на убежище, ЕИСК заявява, че е възможно новият пакт да не гарантира справедливо и ефикасно обработване на молбите за убежище.

Гражданското общество е готово да помогне на ЕС да се справи с предизвикателствата, свързани с цифровите финанси

Цифровите финанси спешно се нуждаят от регулиране и Европейската комисия е на път да направи това. Това е основното послание на три становища на ЕИСК, приети на февруарската пленарна сесия, в които Комитетът изразява подкрепата си за последните предложения на Комисията за регулиране на цифровия финансов сектор.

Възстановяването на ЕС – участието на организираното гражданско общество е от ключово значение

Националните планове за възстановяване и устойчивост биха били по-ефикасни и ефективни, ако организациите на гражданското общество бъдат привлечени за участие по-бързо и в по-голяма степен. Това е ключовото послание на резолюцията относно „Участието на организираното гражданско общество в националните планове за възстановяване и устойчивост — Какво работи и какво не?“, която беше приета на февруарската пленарна сесия на ЕИСК и представена по време на дебата с Криста Швенг, председател на ЕИСК, и Йоханес Хан, европейски комисар по въпросите на бюджета и администрацията.

ЕИСК призовава за по-опростено и справедливо данъчно облагане в ЕС и извън него.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя като цяло законодателните предложения на Комисията за по-ефективно и справедливо данъчно облагане и приветства координацията им на световно равнище.

В приетото на пленарната сесия на 24 февруари становище ЕИСК изцяло подкрепя Пакета на Европейската комисия за справедливо и опростено данъчно облагане.

Според ЕИСК в икономическата стратегия на ЕС за 2021 г. следва да се обърне повече внимание на социалните въпроси.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие позицията си относно икономическите приоритети на ЕС за 2021 г. Той приветства предприетите в стратегията стъпки за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19 в контекста на Европейския зелен пакт, но изразява разочарование, че в предложената от Европейската комисия стратегия е отделено твърде малко внимание на социалните въпроси. Той предупреждава също за опасността постепенното премахване на мерките за подкрепа да започне на твърде ранен етап и призовава за въвеждането на нови фискални правила, които да отразяват социалните и икономическите реалности след пандемията.

Стратегията на ЕС за санирането е абсолютно наложителна

Европейската стратегия за „вълна на саниране за Европа“ е абсолютно наложителна и е безусловно необходима за Европейския съюз и неговите граждани. В становище, изготвено от Пиер Жан Кулон и Лауренциу Плосчану и прието на февруарската пленарна сесия, ЕИСК изразява подкрепата си за предложението за саниране на сградите, представено от Европейската комисия като начин за „екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места и подобряване на живота“.

ЕИСК се ангажира да даде съществен принос за новите инициативи на Комисията

Изявление относно плана за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права, инициативата за прозрачност в заплащането и стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г.

Изразяваме готовността си да работим по трите основни инициативи на Европейската комисия: съобщение относно европейския план за действие за Европейския стълб на социалните права, предложение за директива за засилване прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд или за труд с равна стойност за мъжете и жените чрез прозрачност на заплащането и механизми за правоприлагане и стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г.

Новини от групите

Европа е добре подготвена да изпълни своите промишлени амбициозни цели

От група „Работодатели“ на ЕИСК

Среща на група „Работодатели“ на ЕИСК с комисар Бретон

Пандемията от COVID-19 подчерта, че истинската устойчивост зависи от осигуряването на напълно функциониращ единен пазар. Това беше основното послание на комисаря на ЕС по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон, който се присъедини към извънредното заседание на група „Работодатели“ (1 март), за да обсъди широк кръг от теми от въвеждането на ваксината до преразгледаната промишлена стратегия на ЕС и устойчивото възстановяване на Европа.

Международен ден на жената: защо все още има нужда от него

От Мария Николопулу, член на група „Работници“ на ЕИСК

Има ли смисъл в наши дни да отбелязваме 8 март като Международен ден на жената? Изминаха повече от 110 години, откакто Клара Цеткин предложи да се учреди Ден на работещите жени, и повече от 40 години, откакто ООН обяви датата за Международен ден за правата на жените и международния мир. През последния век обществата еволюираха.

Проучване на ЕИСК относно действията на гражданското общество в отговор на COVID-19

група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 12 март, на конференция на високо равнище на тема „Организациите на гражданското общество по време на пандемията от COVID-19 и след това: предизвикателства и идеи за бъдещето“ група „Многообразие Европа“ обяви ново проучване, наречено „Реакцията на организациите на гражданското общество за противодействие на пандемията от COVID-19 и последващите ограничителни мерки, приети в Европа“

Скоро в културни прояви на ЕИСК

8 март: Международен ден на жената

За да отбележи Международния ден на жената Европейският икономически и социален комитет организира напълно виртуална изложба на тема Артивизъм за равенство между половете.

Творбите в изложбата, състояща се от 25 плаката, изразяват борбата за равенство между половете и правата на жените и отразяват Програмата до 2030 г. и Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално цел №5 за равенство между половете.

Изложбата е организирана съвместно с Women Engage for a Common Future, мрежа от организации с нестопанска цел, която работи за справедлива по отношение на пола и здравословна планета за всички.

Не пропускайте възможността да разгледате изложбата тук, както и видеото от нейното откриване на живо!

Тази културна дейност е организирана съвместно с COPEC (Съвместен комитет за равни възможности) (ck)

Съвместна фотоизложба Африка-ЕС, свързана с португалското председателство на Съвета на ЕС

Португалският артист Ана Карвалу представя изложбата Африка в Лисабон, в която акцентът е върху присъствието и въздействието на африканската култура в Лисабон, а африканският артист Жозе Перейра, който живее в Кабо Верде, представя изложба, посветена на философията Убунту, която насърчава мирното съвместно съжителство, приемането на различията и солидарността.

На 2 март ЕИСК откри съвместната фотоизложба Африка-ЕС по време на виртуално събитие с участието на Килиан Лохан, заместник-председател по комуникацията, Карлуш Тринидад, председател на Комитета за наблюдение „АКТБ-ЕС“ и двамата фотографи. Откриването се проведе по време на заседание на Комитета за наблюдение „АКТБ-ЕС“, постоянен орган, който е част от секция „Външни отношения“ на ЕИСК.

Онлайн разговори с ЕИСК — Открийте ни онлайн!

Знаехте ли, че Европейският икономически и социален комитет следи за това обикновените хора от целия континент да имат своята дума в развитието на Европа?

Резервирайте онлайн посещението си и разберете защо консултациите, диалогът и консенсусът са в основата на нашата работа, която е да представляваме организираното гражданско общество (включително работодатели, синдикати и групи като професионални и общностни сдружения, фермерски организации, младежки сдружения, женски групи, потребители, екоактивисти и много други ..) (cl)