Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призова за поредица от мерки, за да се гарантира, че ще бъдат проведени консултации с всички и всички ще се възползват от предложенията на Европейската комисия в пакета „Подготвени за цел 55“, които поставят ЕС на пътя към намаляване на въглеродните емисии с 55 % до 2030 г.

„Постигането на преразгледаните цели за 2030 г., предложени в пакета „Подготвени за цел 55“, ще окаже неравномерно въздействие върху секторите, регионите и общностите в цяла Европа. Затова от първостепенно значение е правилното разработване и адекватното финансиране на подходящи механизми на солидарност за социално справедлив, конкурентоспособен и екологичен преход“, заяви заместник-председателят на ЕИСК Килиан Лохан.

Становища и общи заключения на ЕИСК

В становищата си (общо 22 становища ЕИСК заяви, че< style="color:blue">< class="underline">), подкрепя категорично пакета като необходимо средство за ускоряване на енергийния преход и постигане на неутралност по отношение на климата. Той обаче подчертава, че тези политики трябва да гарантират правилния баланс между справедливост, намаляване на емисиите и конкурентоспособност.

Общи препоръки на ЕИСК:

  • Въпреки че някои сектори са тежко засегнати от предложените в пакета мерки, преходът към екологосъобразна промишленост ще създаде възможности за други сектори. Целта трябва да бъде гарантирането на балансирани политики, които да подкрепят онези, които са неблагоприятно засегнати от климатичния преход.
  • Необходими са и програми за повишаване на квалификацията и преквалификация както за предприемачите, така и за работниците, за да се гарантира достъп до най-новите налични технологии и цифрови и устойчиви умения.
  • Привличането за участие на гражданското общество е от ключово значение за прозрачността и отчетността и за установяването на балансирана икономическа политика, съчетаваща всички интереси, в целия ЕС.
  • Социалните партньори и съответните организации на гражданското общество играят важна роля и трябва да участват както във фазата на планиране, така и на етапа на изпълнение на пакета „Подготвени за цел 55“.

От жизненоважно значение е при прехода никой да бъде пренебрегнат, което означава, че гражданите трябва да бъдат поставени в центъра на екологичния преход. (mr)