Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozvao je na poduzimanje niza mjera kako bi se osiguralo savjetovanje sa svima i kako bi svi imali koristi od prijedloga Europske komisije u okviru paketa „Spremni za 55 %“, kojim se EU stavlja na dobar put da smanji emisije ugljika za 55 % do 2030.

Postizanje revidiranih ciljeva za 2030., kako je predloženo u paketu „Spremni za 55 %”, neravnomjerno će utjecati na sektore, regije i zajednice cijele Europe. Stoga je iznimno važno da se odgovarajući mehanizmi solidarnosti pravilno osmišljavaju i na odgovarajući način financiraju kako bi se postigla socijalno pravedna, konkurentna i zelena tranzicija”, rekao je Cillian Lohan, potpredsjednik EGSO-a.

Mišljenja i zaključci EGSO-a

EGSO u svojim mišljenjima (ukupno 22 mišljenja< style="color:blue">< class="underline">) snažno podupire paket kao mjeru potrebnu za ubrzavanje energetske tranzicije i postizanja klimatske neutralnosti. Međutim, također naglašava da se politikama treba osigurati ravnoteža između socijalne pravednosti, smanjenja emisija i konkurentnosti.

Preporuke EGSO-a

  • Iako su neki sektori teško pogođeni mjerama predloženima u okviru paketa, zelena tranzicija stvorit će prilike za druge sektore. Cilj treba biti osiguravanje uravnoteženih politika kojima se podržavaju oni koji su najteže pogođeni klimatskom tranzicijom.
  • Programi za usavršavanje i prekvalifikaciju poduzetnika i radnika potrebni su kako bi se osigurao pristup najnovijim dostupnim tehnologijama te digitalnim i održivim vještinama.
  • Uključivanje civilnog društva ključno je za transparentnost, odgovornost i uspostavljanje uravnotežene ekonomske politike diljem EU-a u kojoj će svi interesi biti usklađeni.
  • Socijalni partneri i relevantne organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu i moraju biti uključeni i u faze planiranja i u faze provedbe paketa mjera „Spremni za 55 %“.

Bitno je da nitko ne bude zapostavljen u tranziciji, što znači da dobrobit građana treba biti u središtu zelene tranzicije. (mr)