Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) pleit voor een reeks maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen wordt betrokken bij en profiteert van de “Fit for 55”-voorstellen van de Europese Commissie, die de EU op weg helpen naar vermindering van de koolstofuitstoot met 55 % tegen 2030.

“Verwezenlijking van de herziene doelstellingen voor 2030, die in het “Fit for 55”-pakket worden voorgesteld, zal lokaal en regionaal tot ongelijke gevolgen leiden in Europa. Daarom is het van het allergrootste belang dat er passende solidariteitsmechanismen komen, die naar behoren worden gefinancierd, zodat we een sociaal rechtvaardige groene transitie tegemoetgaan die het concurrentievermogen intact laat”, aldus Cillian Lohan, vicevoorzitter van het EESC.

Adviezen van het EESC en algemene conclusies

Het EESC heeft in zijn adviezen over dit onderwerp (22 in totaal:< style="color:blue">< class="underline">krachtige steun uitgesproken voor het pakket, dat het als een noodzakelijk middel ziet om de energietransitie te versnellen en klimaatneutraal te worden. Het wijst er echter ook op dat de beleidsmaatregelen voor de juiste balans tussen sociale rechtvaardigheid, emissiereductie en concurrentievermogen moeten zorgen.

Algemene aanbevelingen van het EESC:

  • Sommige sectoren worden zwaar getroffen door de maatregelen die in het pakket worden voorgesteld, maar tegelijkertijd levert de transitie naar een milieuvriendelijke industrie kansen op voor andere sectoren. Er moet worden gestreefd naar een evenwichtig beleid dat ondersteuning biedt aan de sectoren die negatieve invloed ondervinden van de klimaattransitie.
  • Programma’s voor bij- en omscholing van zowel ondernemers als werknemers zijn nodig om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot de nieuwste beschikbare technologie en digitale en duurzame vaardigheden.
  • Participatie van het maatschappelijk middenveld is van cruciaal belang voor het waarborgen van transparantie, het afleggen van verantwoording en het voeren van een evenwichtig economisch EU-beleid dat rekening houdt met alle belangen.
  • Voor de sociale partners en relevante maatschappelijke organisaties is een belangrijke rol weggelegd; zij moeten worden betrokken bij zowel de plannings- als de uitvoeringsfase van het “Fit for 55”-pakket.

Het is van vitaal belang dat niemand buiten de boot valt en daarom moet de burger centraal staan bij de transitie naar een groene economie. (mr)