När vi firade in det nya året tillsammans med släkt och vänner och uttalade våra önskningar och planer för 2022 kunde ingen i hela världen tro att våra liv på bara några månader skulle förändras så drastiskt.

Första gången Ukraina drabbades av krig efter att landet blev självständigt var 2014.

Under värdighetsrevolutionen, Euromajdan, sköts över 100 människor på det centrala Självständighetstorget. Därefter följde invasionen i Donbass och annekteringen av Krim. Det skedde en stor omställning i det ukrainska civila samhället under 2014: frivilligarbetare åkte till frontlinjen för att hjälpa såväl internflyktingar som skadade soldater. Vi trodde att dessa dagar skulle förbli de mörkaste i vår historia, men vi hade fel.

Den splittring som fanns i vårt samhälle mellan dem som var för och emot att gå med i EU försvann i stort sett 2014. Den sista opinionsundersökning som gjordes före invasionen i februari 2022 visade att hela 68 % av ukrainarna var för att Ukraina skulle gå med i EU. Stödet ökade till 86 % alldeles efter att invasionen inletts, och uppgick till 91 % i slutet av mars – det slår alla rekord!

Detta omfattande stöd är en reaktion på den hjälp som vi fått från det civila samhället i EU, som omedelbart mobiliserade sig och satte press på EU-ländernas regeringar att fatta snabba beslut. Frivilligarbetarna, vars insatser har pågått sedan de första timmarna av invasionen, har spelat en oerhört viktig roll. Deras extraordinära kraft består i att de kan hitta snabba lösningar på alla tänkbara problem – det handlar om allt från ammunition och drönare till läkemedel och kläder till flyktingar. Den våg av demonstrationer som svept över EU är ofattbar, precis som det stora antalet blågula flaggor som hissats runt om i unionen. När vi satt gömda i skyddsrum fann vi styrka i bilderna på människor från hela världen som visade sitt stöd för Ukraina.

De flesta av våra samarbetspartner hörde av sig kort efter att de nåtts av nyheterna om de massiva luftangreppen över hela Ukraina, och frågade vad de kunde göra för att hjälpa till. Vi har fått mycket hjälp, men vi behöver mer.

Armén behöver innovativa lösningar och innovativ teknik för att kunna vinna kriget, läkare inom alla områden behöver modern utrustning och personal för att kunna hjälpa skadade soldater och civila, frivilligarbetare behöver ännu fler kontakter med omvärlden osv.

Samtidigt behöver vi också en strategisk vision för Ukrainas återhämtning, och här är det av avgörande betydelse att hela den demokratiska världen gör gemensamma insatser för att bygga upp en stark och säker stat och ta fram innovativa lösningar i fråga om bland annat byggande, infrastruktur, företags- och forskningsstöd och kapacitetsuppbyggnad för institutioner på olika nivåer.

Såväl Ukraina som EU har dragit mycket tydliga lärdomar av kriget, bland annat följande:

–    I vissa situationer krävs omedelbara lösningar, särskilt när det handlar om gemensamma säkerhetsfrågor.
Kriget bröt ut 2014 och i åtta år har ukrainarna framhållit hur farligt det är att ha nära förbindelser med Ryssland, att vara beroende av energiresurser och produkter från ett land som använder alla sina intäkter till terrorism och massakrer. Trots detta var varken Ukraina eller EU redo för en så grym och fullskalig invasion – om vi hade varit det skulle vi ha uppvisat större beslutsamhet. Skulle invasionen ha ägt rum om de sanktioner som infördes 2014 hade varit så stränga som dem som införts 2022?

–    Det krig som rasar 2022 handlar också om innovation och teknik. Om vi exempelvis ökar energieffektiviteten, diversifierar energikällorna, tar fram nya digitala lösningar, utvecklar rymdtekniken och förvaltar naturresurser på ett bättre sätt kommer vi utan tvekan att vara mer oberoende och åtnjuta större säkerhet än i dag, då alla länder genomlever en allvarlig kris.

Att inse vikten av ett omedelbart svar från politiker, diplomater, väpnade styrkor, frivilligarbetare och det civila samhället är ett första steg mot att vinna kriget. Vi har fortfarande ett enormt behov av stöd, men vår motivation blir större för varje dag.

Vi, det ukrainska folket, har visat att våra grundläggande värden är människans värdighet och frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Det har aldrig funnits något snabbspår till EU-medlemskap, men situationen i Ukraina är exceptionell, och det är förmodligen dags att se över anslutningsförfarandet.

Ukrainarna är fullt medvetna om allt det arbete som måste göras för att landet ska kunna gå med i EU. Vår styrka är vår motivation att bygga upp en fri stat och bilda partnerskap med dem som har stått vid vår sida i de svåraste av tider. Så vi ger inte upp – vi tror på våra väpnade styrkor och har en vision om ett välmående land.

Nadija Afanasieva, direktör för UIIP (ukrainska institutet för internationell politik) i Kiev, Ukraina