Európsky akt o čipoch – dôležitá iniciatíva s niekoľkými otáznikmi

Heiko Willems, člen skupiny Zamestnávatelia v EHSV

Polovodiče sú nevyhnutnou súčasťou mnohých rôznych hospodárskych odvetví a oblastí života – pre priemysel aj spotrebiteľov. Okrem toho ciele zelenej a digitálnej transformácie nie je možné dosiahnuť bez polovodičov. Európskym aktom o čipoch, ktorý Európska komisia predstavila 8. februára 2022, sa má zaistiť bezpečnosť dodávok, odolnosť a technologické prvenstvo EÚ v oblasti polovodičových technológií a aplikácií.

Posilnenie európskeho ekosystému polovodičov si vyžaduje súkromné investície a významnú podporu zo strany verejného sektora. Komisia preto plánuje v najbližších rokoch investovať 43 miliárd EUR. Veľká časť rozpočtu sa však len prerozdelí z iných programov a zodpovedá iba približne tretine sumy, ktorú má Čína v úmysle vyčleniť do roku 2025. Zároveň poskytnutie významnej štátnej pomoci by mohlo viesť k investíciám, ktoré nie sú komerčne udržateľné a mohli by mať negatívny vplyv na trh.

EÚ musí venovať pozornosť aj potrebám európskeho priemyslu. Schopnosť vyrábať prvky malých veľkostí (< 10 nm) nie je jediným určujúcim faktorom úspechu ekosystému polovodičov. Existujú aj ďalšie silné stránky európskych výrobcov polovodičov, na ktoré treba prihliadnuť.

Hodnotový reťazec v odvetví polovodičov je jedným z najviac globalizovaných reťazcov. Vytvorenie uzavretého hodnotového reťazca v každej časti sveta by preto nemalo ekonomický zmysel. Podrobná analýza silných a slabých stránok európskeho ekosystému polovodičov by mala skôr slúžiť ako východiskový bod na diskusiu o tom, ako by cielené investície mohli zvýšiť odolnosť Európy. EÚ by okrem toho mala prehĺbiť medzinárodné partnerstvá.

Táto situácia sa musí zohľadniť aj v súvislosti s plánovanými núdzovými opatreniami, ktoré sú mimoriadne veľkého rozsahu. Uprednostňovanie objednávok pre kritické sektory, spoločné nákupné schémy a kontroly vývozu predstavujú rozsiahle intervencie na trhu, ktoré musia byť vyhradené pre výnimočné situácie.

EHSV prerokuje stanovisko na tému Akt o čipoch pre Európu (INT/984) na svojom júnovom plenárnom zasadnutí.