Európsky hospodársky a sociálny výbor privítal navrhovaný nový balík opatrení EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poukázal však na slabiny pri riešení obrovského nedostatku kybernetických zručností v Európe. Podľa EHSV kritické subjekty takisto potrebujú zefektívnenie, zjednodušenie a jasnejšie usmernenia o uplatňovaní.

V stanovisku prijatom na aprílovom plenárnom zasadnutí ocenil EHSV novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ ako pozitívny krok k ochrane vlád, verejných orgánov, ľudí a podnikov pred kybernetickými hrozbami a k zabezpečeniu hospodárskeho rastu – oblasti, v ktorej sa EÚ javí ako veľmi zraniteľná, pričom sa ekonomický dosah počítačovej kriminality odhaduje na 0,84 % HDP v porovnaní s 0,78 % v Severnej Amerike.

EHSV však zdôrazňuje, že v Európe je kritický nedostatok zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a že táto stratégia nebude stačiť na jeho riešenie. Dopyt po profesionáloch v oblasti kybernetickej bezpečnosti má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu a vďaka pandémii prudko vzrástol.

Tento dopyt však prevyšuje počet dostupných odborníkov: očakáva sa, že v oblasti kybernetickej bezpečnosti bude v EÚ do roku 2022 najmenej 200 000 voľných pracovných miest.

„Je zrejmé, že EÚ nevyhnutne potrebuje vyškolených odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súkromnom aj verejnom sektore, aby sa zaistila bezpečnosť jednotlivcov, podnikov a EÚ,“ uviedol Philip von Brockdorff, spravodajca stanoviska EHSV o tejto stratégii. „Z tohto dôvodu EHSV dôrazne odporúča harmonizovaný prístup ku kariérnym možnostiam v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý by pomohol riešiť rastúce rozdiely v zručnostiach v celej EÚ.“

USA vyvinuli nástroj Cyber Security Career Pathway Tool, ktorý má pomôcť ľuďom uvažujúcim o kariére v oblasti kybernetickej bezpečnosti identifikovať, vybudovať príslušný kariérny smer a orientovať sa naň. EHSV navrhuje, aby Európa vyvinula vlastný celoeurópsky nástroj pre kariérne možnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom pomôcť odborne vyškoliť pracovníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti s porovnateľnými zručnosťami v Európe, ktorí by boli schopní pohybovať sa za hranicami a uspokojovať dopyt v tomto rýchlo rastúcom odvetví v celej EÚ.

V ďalšom stanovisku prijatom na aprílovom plenárnom zasadnutí, ktoré vypracoval Maurizio Mensi, EHSV privítal dva návrhy Komisie na zvýšenie odolnosti verejných a súkromných kritických subjektov voči hrozbám kybernetických a fyzických útokov, pričom poukázal na potrebu posilniť priemyselné a inovačné kapacity inkluzívnym spôsobom prostredníctvom stratégie založenej na štyroch pilieroch: ochrana údajov, základné práva, bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť.

V záujme racionalizácie a zjednodušenia však výbor žiada, aby sa oba návrhy spojili do jedného textu, pretože sú úzko prepojené a navzájom sa dopĺňajú (jeden sa zameriava predovšetkým na kybernetickú bezpečnosť a druhý na fyzickú bezpečnosť) a niektoré z ustanovení sa prekrývajú.

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, výbor zdôrazňuje, že na presnú identifikáciu „kritických“ subjektov, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná smernica, sú potrebné konkrétne a jasnejšie usmernenia. Maurizio Mensi k tomu uviedol: „Mali by sa presnejšie definovať kritériá rozlišovania medzi „kľúčovými“ a „dôležitými“ subjektmi v sektoroch označených za kritické pre hospodárstvo a spoločnosť. Musíme zabezpečiť, aby rozdielne prístupy na vnútroštátnej úrovni neviedli k prekážkam obchodu a voľného pohybu tovaru a služieb, ako aj riziku znevýhodnenia podnikov a ochromenia obchodu. (dm/mp)