W opinii przyjętej na majowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) popiera komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonych obiegów węglowych i uważa, że wspólna polityka rolna (WPR) musi zapewnić ramy strategiczne torujące drogę do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w rolnictwie.

W odpowiedzi na pilną potrzebę działań w dziedzinie klimatu Unia Europejska ustanowiła w prawie swój cel, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w całej gospodarce do 2050 r. Aby osiągnąć ten ambitny cel, należy stworzyć zrównoważone i odporne na zmianę klimatu obiegi węgla poprzez kluczowe działania, takie jak recykling dwutlenku węgla ze strumieni odpadów, zrównoważonych źródeł biomasy lub bezpośrednio z atmosfery oraz zwiększenie skali rozwiązań w zakresie usuwania dwutlenku węgla, które wychwytują dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery i składują go w perspektywie długoterminowej.

Rozwiązanie kwestii neutralności emisyjnej w Europie wymaga zarówno łagodzenia emisji gazów cieplarnianych i znalezienia alternatyw dla węgla kopalnego w sektorze gospodarczym, jak i zwiększenia liczby pochłaniaczy dwutlenku węgla – stwierdził sprawozdawca opinii, Arnold Puech d'Alissac. Dodał, że EKES popiera komunikat Komisji Europejskiej w sprawie obiegów węgla, w którym proponuje się dwa rozwiązania w zakresie usuwania i sekwestracji dwutlenku węgla: rozwiązania oparte na zasobach przyrody (znane jako uprawa sprzyjająca pochłanianiu dwutlenku węgla) i przemysłowe rozwiązania technologiczne.

EKES zachęca zatem Komisję Europejską do przyjęcia całościowego podejścia do tego tematu: zwiększenie liczby pochłaniaczy dwutlenku węgla i zastąpienie w jak największym stopniu węgla kopalnego będzie wymagało większej produkcji biomasy, co będzie miało wpływ na sektor gruntów. Sektor gruntów może odgrywać aktywną rolę w walce z globalnym ociepleniem, wpisując się w szerzej zakrojony proces przechodzenia ku zrównoważonemu systemowi żywnościowemu

Uprawa sprzyjająca pochłanianiu dwutlenku węgla powinna być postrzegana nie tylko jako szansa biznesowa, lecz także jako podstawowy element przyszłości europejskiego rolnictwa i sposób przeciwdziałania zmianie klimatu. Jednostki emisji dwutlenku węgla muszą wynagradzać za wykonaną usługę, a mianowicie sekwestrację dwutlenku węgla z atmosfery, lecz muszą również wspierać przechodzenie sektora rolnictwa do niskoemisyjności.

Komitet podkreśla także decydującą rolę WPR, która musi stworzyć ramy polityczne torujące drogę do przejścia na rolnictwo niskoemisyjne, tak by powodowało ono mniej emisji i sekwestrowało więcej. Zaznacza jednak także, że składowanie dwutlenku węgla nie powinno być warunkowością WPR, lecz wręcz przeciwnie – że należy stworzyć i wspierać odpowiedni rynek. EKES uważa, że rozwój sekwestracji dwutlenku węgla będzie wymagał jasnych ram prawnych, wspólnych dla państw członkowskich, z uwzględnieniem różnic w poziomie inwestycji i wsparcia, które państwa członkowskie mogą zapewnić. (ks)