В становище, прието на пленарната сесия през май, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя съобщението на Европейската комисия относно устойчивите въглеродни цикли и счита, че общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да осигури стратегическата рамка, която да проправи пътя за преход към нисковъглеродна икономика в селското стопанство.

В отговор на неотложната необходимост от действия в областта на климата Европейският съюз си постави за цел постигането на неутралност по отношение на климата в цялата икономика до 2050 г. За да се постигне тази амбициозна цел, трябва да бъдат въведени устойчиви и издръжливи на изменението на климата въглеродни цикли чрез ключови действия като рециклиране на въглерода от отпадъчни потоци, от устойчиви източници на биомаса или директно от атмосферата и увеличаване на мащаба на решенията за поглъщане на въглерод, при които се улавя въглероден диоксид (CO2) от атмосферата и той се съхранява в дългосрочен план.

„За намиране на решение за въглеродна неутралност е необходимо намаляване на емисиите на парникови газове, намиране на екологосъобразни алтернативи на изкопаемия въглерод и увеличаване на поглътителите на въглерод“, заяви докладчикът по становище Арно Пюеш д’Алисак. Той добави, че ЕИСК подкрепя съобщението на Европейската комисия относно въглеродните цикли, в което се предлагат две решения за поглъщане и улавяне на въглерода: природосъобразни решения (известни като „улавяне на въглерод“) и промишлени технологични решения.

По тази причина ЕИСК насърчава Европейската комисия да възприеме цялостен подход към темата: увеличаването на „поглътителите на въглерод“ и замяната в максимална степен на изкопаемите въглеводороди ще изискват задължително увеличаване на произвежданата биомаса, което ще окаже въздействие върху поземления сектор. Този сектор може да играе активна роля в борбата срещу глобалното затопляне, като същевременно допринася за по-широкия преход към устойчива продоволствена система.

Улавянето на въглероден диоксид чрез земеделски методи би трябвало да се разглежда не само като търговска възможност, но и като основен елемент на бъдещето на европейското селско стопанство и като инструмент за действие срещу изменението на климата: кредитите за намаляване на емисиите трябва да възнаграждават предоставяна услуга — улавянето на атмосферния въглерод, но те трябва също така да подпомагат нисковъглеродния преход на селскостопанския сектор.

Комитетът подчертава и ключовата роля, която ОСП би трябвало да играе за определянето на политическата рамка, която да подготви пътя за прехода към нисковъглеродно селско стопанство с по-малко емисии и повече улавяне на въглерод. ЕИСК, обаче, набляга на факта, че съхранението на въглерод не би трябвало да бъде условие на ОСП и че трябва да се създаде и подкрепи пазар на въглеродни емисии. ЕИСК счита, че развитието на улавянето на въглерод ще изисква ясна правна рамка, която да се споделя от държавите членки, като се отчитат разликите в равнището на инвестициите и подкрепата, която държавите членки могат да предоставят. (ks)