Toukokuun täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kannattaa Euroopan komission tiedonantoa kestävästä hiilen kierrosta ja toteaa uskovansa siihen, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulee tarjota strategiakehys, jonka avulla voidaan siirtyä vähähiiliseen maatalouteen.

Reagoidakseen ilmastotoimien kiireellisyyteen Euroopan unioni on kirjannut lainsäädäntöönsä koko talouden laajuista ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä koskevan tavoitteen. Jotta tämä kunnianhimoinen tavoite voidaan saavuttaa, on luotava kestävät ja ilmastonmuutosta sietävät hiilen kiertokulut keskeisten toimien avulla. Näihin toimiin kuuluvat hiilen kierrätys jätevirroista, kestävistä biomassan lähteistä tai suoraan ilmakehästä sekä hiilen poistoratkaisujen laajentaminen, jotta hiilidioksidia voidaan ottaa talteen ilmakehästä ja varastoida pidemmäksi aikaa.

”Kasvihuonekaasupäästöjä pitää vähentää, fossiilisille polttoaineille on löydettävä vihreitä vaihtoehtoja ja hiilinieluja on lisättävä, jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa”, lausunnon esittelijä Arnold Puech d’Alissac totesi. Hän myös kertoi ETSK:n kannattavan hiilen kiertoa koskevaa Euroopan komission tiedonantoa, jossa ehdotetaan kahta ratkaisua hiilen poistamiseksi ja sitomiseksi: luontopohjaiset ratkaisut (”hiiliviljely”) sekä teollisuuden tarjoamat teknologiset ratkaisut.

ETSK kannustaakin Euroopan komissiota omaksumaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan asiaan. Hiilinielujen lisääminen ja fossiilisen hiilen korvaaminen mahdollisimman laajasti muilla vaihtoehdoilla merkitsee väistämättä biomassan tuotannon lisäämistä, mikä vaikuttaa maankäyttöön. Maasektori voi olla aktiivisesti mukana ilmaston lämpenemisen torjumisessa ja edistää samalla laajempaa siirtymistä kestävään elintarvikejärjestelmään.

Hiiliviljelyä ei tulisi nähdä ainoastaan kaupallisena mahdollisuutena, mutta myös olennaisena osana Euroopan maatalouden tulevaisuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntakeinona. Päästöhyvityksillä on palkittava tuotetusta palvelusta eli nimenomaan hiilen sitomisesta ilmakehästä. Niiden on lisäksi tuettava siirtymistä vähähiiliseen maatalouteen.

Komitea korostaa myös YMP:n olennaista roolia luotaessa poliittista kehystä, jonka avulla voidaan siirtyä vähähiiliseen eli vähemmän päästöjä aiheuttavaan ja enemmän hiiltä sitovaan maatalouteen. Lisäksi ETSK huomauttaa, että hiilen varastoinnin ei pitäisi olla YMP:ssä ehto ja että varastoinnille on luotava markkinat ja niitä on tuettava. ETSK katsoo, että hiilen sitomisen kehittäminen edellyttää selkeää ja jäsenvaltioiden yhteistä oikeuskehystä, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden vaihtelevat valmiudet tarjota investointeja ja tukea. (ks)