In een tijdens de zitting van mei goedgekeurd advies spreekt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zijn steun uit voor de mededeling van de Europese Commissie over duurzame koolstofcycli en wijst het erop dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) het beleidskader zal moeten vormen dat de weg vrijmaakt voor de koolstofarme transitie in de landbouw.

Met het oog op de dringende noodzaak om klimaatactie te ondernemen heeft de Europese Unie haar doelstelling om in 2050 voor de hele economie klimaatneutraliteit te bereiken in wetgeving vastgelegd. Om deze ambitieuze doelstelling te verwezenlijken, moeten duurzame en klimaatbestendige koolstofcycli tot stand worden gebracht door middel van kerninitiatieven zoals het recyclen van koolstof uit afvalstromen, uit duurzame bronnen van biomassa of rechtstreeks uit de atmosfeer, en het opschalen van oplossingen voor koolstofverwijdering waarmee koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer wordt afgevangen en op lange termijn wordt opgeslagen.

“We kunnen het probleem van de koolstofneutraliteit alleen oplossen als we de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, groene alternatieven voor fossiele koolstof vinden en voor meer koolstofputten zorgen”, zei Arnold Puech d’Alissac, rapporteur voor het advies. Hij voegde eraan toe dat het EESC zich kan vinden in de mededeling van de Europese Commissie over koolstofcycli, waarin twee oplossingen worden voorgesteld voor de verwijdering en vastlegging van koolstof: op de natuur gebaseerde oplossingen (ook wel koolstoflandbouw genoemd) en techno-industriële oplossingen.

Het EESC spoort de Europese Commissie dan ook aan om een holistische benadering te volgen. Het is immers alleen mogelijk om het aantal koolstofputten te vergroten en zoveel mogelijk fossiele koolstof te vervangen als er meer biomassa wordt geproduceerd, met alle gevolgen van dien voor de landsector. Deze sector kan een actieve rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde en tegelijkertijd bijdragen aan de bredere transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Koolstoflandbouw moet niet alleen worden gezien als een zakelijke kans, maar ook als een fundamenteel onderdeel van de toekomst van de Europese land- en bosbouw en als een instrument voor klimaatactie: koolstofkredieten dienen als vergoeding voor een geleverde dienst, te weten de vastlegging van koolstof uit de atmosfeer, maar moeten ook bij de koolstofarme transitie van de landbouwsector worden ingezet.

Ook benadrukt het EESC dat het GLB het beleidskader moet vormen dat de weg vrijmaakt voor de transitie naar een koolstofarme landbouw: een landbouw die minder uitstoot en meer vastlegt. Wel wijst het erop dat koolstofopslag geen GLB-voorwaarde mag zijn; het is de bedoeling dat er een koolstofmarkt gecreëerd en ondersteund wordt. De ontwikkeling van koolstoflandbouw vergt een duidelijk rechtskader voor alle lidstaten, dat rekening houdt met de verschillen in investeringen en steun die de lidstaten kunnen bieden. (ks)