Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din mai, Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijină Comunicarea Comisiei Europene privind ciclurile durabile ale carbonului și afirmă că politica agricolă comună (PAC) trebuie să ofere cadrul strategic care să pregătească terenul pentru o tranziție către tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon a sectorului agricol.

Ca răspuns la nevoia urgentă de acțiuni climatice, Uniunea Europeană a consacrat în legislație obiectivul său de neutralitate climatică la nivelul întregii economii până în 2050. Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, trebuie stabilite cicluri de carbon durabile și reziliente la schimbările climatice prin acțiuni-cheie, cum ar fi reciclarea carbonului din fluxurile de deșeuri, din surse durabile de biomasă sau direct din atmosferă și extinderea soluțiilor de eliminare a carbonului care captează dioxidul de carbon (CO2) din atmosferă și îl stochează pe termen lung.

„Identificarea unei soluții pentru neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon necesită o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, găsirea unor alternative ecologice la carbonul fosil și creșterea absorbanților de carbon”, a afirmat raportorul acestui aviz, Arnold Puech d'Alissac. El a adăugat că CESE sprijină Comunicarea Comisiei Europene privind ciclurile carbonului, care propune două soluții pentru eliminarea și sechestrarea carbonului: soluții bazate pe natură (cunoscute sub denumirea de sechestrare a carbonului) și soluții tehnologice industriale.

Prin urmare, CESE încurajează Comisia Europeană să adopte o abordare globală a subiectului: creșterea absorbanților de carbon și înlocuirea, pe cât posibil, a carbonului fosil vor necesita producerea unei cantități mai mari de biomasă, ceea ce va afecta sectorul terenurilor. Sectorul terenurilor poate juca un rol activ în combaterea încălzirii globale, contribuind în același timp la tranziția mai amplă către un sistem alimentar durabil.

Sechestrarea carbonului ar trebui considerată nu numai o oportunitate comercială, ci și o componentă‑cheie a agriculturii europene în viitor și un instrument pentru combaterea schimbărilor climatice: creditele de carbon trebuie să recompenseze un serviciu prestat, și anume sechestrarea carbonului atmosferic, dar trebuie, de asemenea, să însoțească tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon a sectorului agricol.

Comitetul subliniază, de asemenea, că PAC trebuie să joace un rol esențial în stabilirea cadrului de politică, trasând calea tranziției către emisii scăzute de dioxid de carbon a sectorului agricol: mai puține emisii și mai multă sechestrare în agricultură. Cu toate acestea, subliniază că stocarea carbonului nu ar trebui să fie o condiție impusă PAC, ci că, mai degrabă, ar trebui creată și sprijinită o piață a carbonului. CESE consideră că dezvoltarea sechestrării carbonului va necesita un cadru juridic clar, care să fie împărtășit de statele membre, ținând seama de diferențele în ceea ce privește nivelul investițiilor și sprijinul pe care îl pot oferi statele membre. (ks)