Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Mūsu laiks ir pienācis!

Cienījamie lasītāji!

Šāgada Eiropas diena 9. maijā iezīmēs arī ilgi gaidītās Konferences par Eiropas nākotni uzsākšanu. Tā ir unikāla iespēja ne tikai iesaistīties plašās debatēs par to, kā Eiropas Savienībai būtu jāattīstās, bet arī atjaunot tās iedzīvotāju līdzatbildību par Eiropas projektu – valstu, reģionālajā un vietējā līmenī. Es vēlētos jūs mudināt izmantot šo iespēju.

Turpmākie notikumi

2021. gada 7. maijs, Porto

Sociālais samits

2021. gada 9. maijs

Eiropas diena (2021) un konferences par Eiropas nākotni oficiāla atklāšana

2021. gada 9.–10. jūnijs, Brisele

EESK plenārsesija

“Viens jautājums...”

Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” lūdzam EESK priekšsēdētājus atbildēt uz aktuālu jautājumu, kas mums šķiet īpaši nozīmīgs.

EESK Info aprīļa numurā mēs aicinājām Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisijas priekšsēdētāju Pietro Francesco De Lotto pastāstīt, kāds ir viņa skatījums uz rūpniecības pārmaiņām un zaļā kursa noteikumiem
.

 

“Zaļās un digitālās pārkārtošanās nodrošināšana stiprinās noturību, konkurētspēju un sociālo taisnīgumu”

EESK Info jautājums: Kā un kad var panākt pāreju uz zaļāku, apritīgāku un digitalizētāku rūpniecību, sasniedzot Eiropas Komisijas paredzētā zaļā kursa mērķus? Kāda loma šajā procesā ir izejvielām?

CCMI priekšsēdētājs Pietro Francesco De Lotto: Neatkarīgi no tā, vai runa ir par ceturto, piekto vai pat sesto industriālo revolūciju, mēs bieži varam vērot, ka sākas publiskas debates. Neraugoties uz atšķirīgajiem viedokļiem par šo jautājumu, ir skaidrs, ka mūsu rūpniecībā notiek būtiskas revolucionāras pārmaiņas, un šo pārmaiņu procesā ir jāsasniedz divi mērķi: rūpniecībai jākļūst zaļākai un apritīgākai un jāveic digitāla pārkārtošanās. Tā ir revolūcija, ko virza vairāki faktori: sabiedrības viedoklis, patērētāju ietekmējamība, centieni panākt globālu konkurētspēju, nepieciešamība pielāgot darbaspēku jauniem modeļiem u.c.

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Pārsteiguma viesis

Katru mēnesi mēs iepazīstinām ar kādu pārsteiguma viesi. Šī personība mums izklāsta savu viedokli par aktualitātēm: atklāj mums kaut ko jaunu, kas paplašina redzesloku, iedvesmo un liek pievērst uzmanību mūsdienu pasaulei. Aprīļa izdevumā mēs ar prieku iepazīstinām ar aktrisi, rakstnieci un režisori Aurélie Vauthrin-Ledent, kas dalās ar mums savā aicinājumā glābt kultūru – būtisku mūsu dzīves sastāvdaļu.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Jā, kultūra pirmām kārtām ir būtiska!

Esmu dzimusi pirms 40 gadiem, 1981. gada 28. martā. Nekad mūžā vārds “būtisks” nav bijis tik bieži saistīts ar vārdu “kultūra” kā šajā veselības un ar to saistītās ekonomikas krīzes laikā. Ir skaidrs, ka šīs krīzes ietekmē daudzas mūsu paradigmas mainīsies. Dziļi pārskatām visas sabiedriskās dzīves jomas, un šis process vēl turpināsies.

EESK jaunumi

“Dalībvalstis smagi strādā, bet līdz nacionālo plānu gatavībai vēl ir daudz darāmā.”

EESK 25. marta plenārsesijā notikušajās debatēs Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja, ka vairums nacionālo atveseļošanas un noturības plānu joprojām ir agrīnā stadijā un ka “vēl ir daudz darāmā, līdz plāni būs patiešām labi izstrādāti”. Viņš arī norādīja, ka tirdzniecības politikai ir būtiska nozīme ES ekonomikas atveseļošanā.

#YEYS2021: Eiropas jaunā paaudze risina klimata pārmaiņu problēmu

Vidusskolēni no visas Eiropas ir iesnieguši Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Frans Timmermans konkrētus klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu priekšlikumus, kas tapuši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 18. un 19. martā rīkotajā virtuālajā Jauniešu klimata samitā.

EESK pasākumā uzklausītais – mainīt sistēmu, ja vēlaties apturēt klimata pārmaiņas

EESK 20. martā kopā ar “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” (YEYS) rīkoja virtuālu papildpasākumu “Sistēmisko pārmaiņu plānošana”, pulcējot vairākus ekspertus, aktīvistus un ietekmes veidotājus, lai dalītos zināšanās un pieredzē klimatrīcības jomā, ņemot vērā sistēmiskās pārmaiņas.

Konference par Eiropas nākotni pilnībā atzinusi EESK būtisko lomu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir uzaicināta pievienoties nozīmīgai konferences struktūrai, kuras mērķis ir iezīmēt ES turpmāko attīstību.

EESK iedziļinās ar tāldarbu saistītās problēmās

Pirmo Covid-19 ierobežošanas pasākumu laikā tāldarba veicēju skaits strauji pieauga no 5 % uz 40 % no ES darbaspēka. Gadu vēlāk, tāldarbam nostiprinoties uz palikšanu, joprojām ir grūti pienācīgi novērtēt tā ietekmi uz darba devējiem, darba ņēmējiem un sabiedrību kopumā. EESK norāda, ka ir vajadzīgi plašāki pētījumi un ilgtermiņa perspektīva, lai izmantotu ieguvumus un mazinātu riskus, ko rada šāda veida darbs.

Ir pienācis laiks izvērst Eiropas rīcību invaliditātes politikas jomā

24. martā EESK rīkoja debates ar Eiropas Savienības līdztiesības komisāri Helena Dalli par jauno, Eiropas Komisijas nesen uzsākto Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju.

Eiropas Savienības dzelzceļa transports. 2021. – Eiropas Dzelzceļa gads ir piemērots brīdis pārmaiņām

Lai gan 25 liberalizācijas gados ir izdarīts liels tirgus atvēršanas un tehniskās saskaņošanas darbs, dzelzceļa transporta jomā ir nepieciešams politisks, regulējuma un kultūras progress. Tāda ir marta plenārsesijā pieņemtā atzinuma “Vienota Eiropas dzelzceļa telpa” pamatdoma.

Enerģētikas pārkārtošana – Eiropas Savienībai nepieciešama ātruma maiņa

Lai sasniegtu 2050. gadam noteiktos enerģētikas un klimata mērķus, ir būtiski jākāpina temps, kādā notiek virzība uz enerģētikas savienību, tomēr, kā EESK norāda vienā no jaunākajiem atzinumiem, būtu bīstami atstāt bez ievērības stāvokli atsevišķās dalībvalstīs.

Komisijas jaunā stratēģija, kas paredzēta ieņēmumus nenesošu aizdevumu problēmas risināšanai, nav piemērota Covid-19 laikā

EESK atzinīgi vērtē Komisijas jauno rīcības plānu attiecībā uz ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem, taču uzskata, ka tajā trūkst jaunu, Covid-19 laikam piemērotu priekšlikumu un ka tagad Eiropai ārkārtas apstākļos nāksies piemērot noteikumus, kas paredzēti normālām situācijām.

EESK ierosina pasākumus, lai atbalstītu ieguldījumus kritiski svarīgo izejvielu ieguvē un pārstrādē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja marta plenārsesijā pieņēma atzinumu, kurā ierosināts atbalstīt ieguldījumus kritiski svarīgo izejvielu izpētē un ieguvē un no atkritumiem iegūtu otrreizējo izejvielu izmantošanā, jo tas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienībā varētu notikt zaļā pārkārtošanās.

EESK aicina nodrošināt precīzākus un saskaņotākus nosacījumus ilgtspējīgākam akumulatoru aprites ciklam Eiropas Savienībā

Marta plenārsesijā EESK pieņēma atzinumu, kurā ierosināts, iesaistot visas ieinteresētās personas, noteikt precīzākus un operatīvākus pārvaldības mehānismus un instrumentus jaunās regulas par akumulatoriem īstenošanai. EESK uzskata, ka tas varētu palīdzēt izstrādāt Savienības regulējumu, kas aptvertu visu akumulatoru aprites ciklu Eiropas Savienībā.

Eiropas Pētniecības telpa: EESK atzinīgi vērtē tās izaugsmi par īstu Eiropas pētniecības un inovācijas jauno kursu

Ar jauno projektu Eiropas Komisija apliecina apņemšanos apstādināt Eiropas atpalikšanu no ASV un Āzijas fundamentālajā un lietišķajā pētniecībā, patentu, augsto tehnoloģiju un pakalpojumu jomā – tā EESK ir norādījusi marta plenārsesijā pieņemtajā ziņojumā.

Eiropas nākotne būs atkarīga no attieksmes pret lauku apvidiem

Lauku reģioni būtu jāpadara jauniešiem un uzņēmumiem pievilcīgāki. Šādi uzlabotos visu eiropiešu dzīves kvalitāte, paverot viņiem iespēju izvēlēties, kur dzīvot un strādāt. Tas ir viens no pamata secinājumiem 8. martā EESK notikušajās debatēs par tematu “Ceļā uz visaptverošu ilgtspējīgas lauku un pilsētu attīstības stratēģiju”.

Līdztiesības savienībai neatliekami jākļūst par īstenību

Rūpīga datu vākšana un piemērota dalībvalstu politika ir nepieciešama, lai nodrošinātu ES rasisma apkarošanas rīcības plāna efektivitāti un atmaskotu rasismu un etnisko diskrimināciju, kuru izplatība Covid-19 pandēmijas laikā ir augusi.

Rietumbalkāni – trūkstošais Eiropas “mozaīkas gabaliņš”

Marta plenārsesijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja rīkoja debates ar kaimiņattiecību un paplašināšanās komisāru Olivér Várhelyi, lai apspriestu situāciju saistībā ar Rietumbalkānu partneru pievienošanos. EESK locekļi ir pārliecināti, ka Rietumbalkānu partneru integrēšana Eiropas Savienībā ir ģeostratēģisks ieguldījums miera un ekonomikas izaugsmes veicināšanā.

Uzziniet, ko EESK var darīt jūsu labā! – JAUNS IZDEVUMS

Šīs publikācijas jaunajā izdevumā ir sniegts īss un aktualizēts pārskats par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kas ir unikāls forums apspriedēm, dialogam un vienprātības veidošanai starp visu dažādo organizētās pilsoniskās sabiedrības jomu pārstāvjiem, tostarp darba devējiem, arodbiedrībām un dažādām grupām, piemēram, profesionālajām un sabiedriskajām apvienībām, jaunatnes organizācijām, sieviešu grupām, patērētājiem, vides aktīvistiem un daudzām citām grupām.

Hasta luego, hombre!

2021. gada 1. maijā no mums atvadīsies David Gippini Fournier. Dārgais David, Preses nodaļas kolēģi tev pateicas par iespēju strādāt kopā ar tevi, par to, cik prasmīgi un izcili tu veici savu darbu, par dāsnumu, kas tev raksturīgs gan personiskajās, gan profesionālajās attiecībās un arī par tavu diplomātiskumu.

Isabel Caño Aguilar, bijusī priekšsēdētāja vietniece, kura atbild par komunikāciju (2018-2020): «Ar galīciešiem raksturīgu ironiju apveltīts preses sekretārs»

Lielu daļu darba laika esmu pavadījusi kopā ar David Gippini, un diezgan daudzas presei paredzētas intervijas esmu gatavojusi ar viņa palīdzību. Pirmo reizi viņu satiku 2018. gadā, un viņš man atstāja nopietna cilvēka iespaidu. Viņa sagatavotie materiāli vienmēr atbilda mērķim un bija labi nostrādāti. Informāciju viņš analizēja ļoti ātri.

Grupu jaunumi

Ilgtspējīga ekonomikas atveseļošanās ir vienīgā iespēja stiprināt mūsu sociālo Eiropu

Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Pirms sociālā samita, kas notiks Portu, Darba devēju grupas locekļi tikās ar ES darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit. Patiesās un atklātās debatēs Darba devēju grupas priekšsēdētājs S. Mallia uzsvēra, ka ir vajadzīga ātra ekonomikas atveseļošanās, kas ir iespējama tikai tad, ja nodrošināsim, ka uzņēmumiem ir labvēlīga uzņēmējdarbības vide, kurā tie var būt konkurētspējīgi, radīt darbvietas un tādējādi nodrošināt mūsu sabiedrības labklājību.

 

Adekvāta minimālā alga ir nozīmīgs sociālās kohēzijas elements

EESK Darba ņēmēju grupa

Adekvāta minimālā alga ir nozīmīgs sociālās kohēzijas elements, kam ir būtiska loma arī centienos mazināt gan nodarbinātu personu nabadzību, gan nevienlīdzību. Tomēr daudzi cilvēki, it īpaši nestabilas nodarbinātības apstākļos esoši darba ņēmēji Eiropā strādā ļoti smagos apstākļos. Dažās valstīs darba koplīguma slēgšanas sarunām ir pietiekami liela ietekme, lai nodrošinātu labus darba apstākļus, taču tas tā nav visur.

Pēc Covid-19 pandēmijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jābūt sabiedrībā un ekonomikā veicamo pārmaiņu virzītājspēkam

Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Grupas “Daudzveidība Eiropā” nesen rīkotā konferencē pilsoniskās sabiedrības pārstāvji mudināja savas organizācijas norādīt politiķiem, kādu sabiedrību tās vēlas veidot un kādā sabiedrībā tās vēlas dzīvot.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Eiropas diena 2021

EESK parasti Eiropas dienu atzīmē, atverot savas durvis sabiedrībai. Šogad Covid-19 izraisītās krīzes dēļ visas Eiropas un pasaules iedzīvotāji tiek aicināti iepazīt pilsoniskās sabiedrības namu drošā un virtuālā veidā.