ACC agus an Afraic

This page is also available in:

Ón gcéad choinbhinsiún, mar atá, Coinbhinsiún Lomé, (1975) go dtí Comhaontú Cotonou (2000-2021), is le Comhpháirtíochtaí AE-ACC a rialaíodh an caidreamh idir an tAontas agus 79 dtír de Ghrúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC), ar a dtugtar Eagraíocht na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ESACC) anois.

Le linn na tréimhse sin, throid CESE, i gcomhpháirt le sochaí shibhialta ACC, ar son aitheantas a thabhairt don ról ríthábhachtach atá ag oibreoirí neamhstáit sa phróiseas forbartha go dtí gur baineadh an méid sin amach le Comhaontú Cotonou, lenar tugadh sainordú do CESE gníomhaíochtaí agus comhairliúcháin a eagrú le “grúpaí sainleasa eacnamaíocha agus sóisialta ACC-AE ” d’fhonn tuairimí na sochaí sibhialta eagraithe a bhailiú agus guth a thabhairt di. Is é an aidhm atá leis ná malartuithe a chothú agus moltaí a dhéanamh maidir le saincheisteanna agus beartais a bhaineann le caidreamh ACC-AE agus cuirtear na moltaí sin faoi bhráid cheannairí AE agus ACC go hoifigiúil tráth níos faide anonn.

Go praiticiúil, cuirtear gníomhaíochtaí CESE a bhaineann le caidreamh AE-ESACCi gcrích, go príomha, faoi threoir Choiste Leantach cuimsitheach ACC-AE ar a bhfuil comhaltaí ó CESE agus toscairí a dhéanann ionadaíocht thar ceann ghrúpaí sainleasa eacnamaíocha agus sóisialta ACC. 

Tá teagmháil rialta á cothú ag Coiste Leantach ACC-AE le hionadaithe na sochaí sibhialta sna tíortha ACC ar leibhéil éagsúla de thoradh na nithe seo a leanas:

 • Cruinnithe rialta de Coiste Leantach ACC-AE,
 • Seimineáir réigiúnacha i dtíortha ACC, lena gcuirtear fóram ar fáil chun ábhair sainleasa choitinn a phlé le hionadaithe na sochaí sibhialta i réigiúin mhalartacha,
 • Cruinnithe Ginearálta tríbhliantúla de ghrúpaí sainleasa eacnamaíocha agus sóisialta ACC-AE sa Bhruiséil.

Tá teagmháil rialta ag CESE le hionadaithe ó ghrúpaí sainleasa eacnamaíocha agus sóisialta an Aontais Afracaigh, faoi chuimsiú straitéis chomhpháirteach AE-na hAfraice. Go háirithe, reáchtálann CESE cruinnithe bliantúla leis an líonra de Gheallsealbhóirí Eacnamaíocha agus Sóisialta AE-na hAfraice. 

Tá teagmháil rialta á cothú ag CESE le Tionól Parlaiminteach Comhpháirteach ACC-AE le roinnt mhaith blianta anuas trí thuarascáil ar a ghníomhaíochtaí a chur i láthair ag seisiúin an Tionóil Iomlánaigh.

Chomh maith leis sin, tá CESE i ndlúth-theagmháil le heagraíochtaí idirnáisiúnta, mar atá eagraíochtaí fostóirí, eagraíochtaí oibrithe, eagraíochtaí feirmeoirí, eagraíochtaí comharchumann agus eagraíochtaí tomhaltóirí. Ainmníonn na heagraíochtaí sin na hionadaithe ó thíortha ACC a gheobhaidh cuireadh chuig na cruinnithe arna reáchtáil ag CESE, lena n-áirítear Coiste Leantach ACC-AE.

 • Speaker
  Batouli Said Abdallah
  Organisation
  Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique - CNDRS – Musée des Comores

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage
 • Speaker
  Xaverine Ndikumagenge
  Organisation
  Consumers International

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE
 • Speaker
  O. Gooroochurn & J. I. Mosaheb
  Organisation
  Mauritius Oceanography Institute

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy
 • Speaker
  Nekemte Melaku
  Organisation
  Oromia Coffee Farmers Cooperative Union

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia
 • Speaker
  Simo Tianen
  Organisation
  EESC

  Blue Bioeconomy

  The EESC Exploratory opinion at the requested of  the Finnish Presidency 

  Blue Bioeconomy
 • Speaker
  Fiona Gandiwa Magaya
  Organisation
  Zimbabwie Congress of Trade Unions

  Mainstreaming gender equality and women empowerment to improve infrastructure development impact

  MAINSTREAMING GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT TO IMPROVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IMPACT
 • Speaker
  Prof. Rakotomaahesvitra Andrianelison
  Organisation
  Institute for Energy Management

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar
 • Speaker
  Excellency Ali Said Mdahoma
  Organisation
  Ambassador of Comoros to EU

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region
  Presentation- Excellency Ali Said Mdahoma
 • Speaker
  EVA Synowiec
  Organisation
  DG TRADE-European Commission

  Trade relations
  EU - Eastern and Southern Africa

  Trade relations EU - Eastern and Southern Africa
 • Speaker
  Georges Eric Jolicoeur
  Organisation
  Rodrigues Council of Social Services (RCSS)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable  fisheries management in Rodrigues

  (Octopus FISHERY Closure)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable fisheries management in Rodrigues ( Octopus FISHERY Closure)