EHSV vyhlašuje Cenu pro občanskou společnost za rok 2022, jež se zaměřuje na dvě témata: mládež a Ukrajinu

This page is also available in

Dvěma tématy letošní Ceny EHSV pro občanskou společnost jsou vytváření lepší budoucnosti pro mladé lidi a pomoc ukrajinským obětem války.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) nyní přijímá přihlášky do soutěže o Cenu pro občanskou společnost za rok 2022, která ocení inovativní a kreativní projekty a iniciativy v těchto dvou kategoriích: posilování postavení mladých lidí a pomoc ukrajinským civilistům zasaženým strašlivými událostmi v jejich válkou zmítané zemi.

Oceněno bude až šest vítězů, po třech v každé kategorii, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 60 000 EUR. Slavnostní předání cen se uskuteční během plenárního zasedání EHSV v Bruselu ve dnech 14. a 15. prosince 2022. 

Uzávěrka přihlášek je dne 31. července 2022 v 10:00 (času v Bruselu).

Musí jít o projekty, jejichž realizace byla již uzavřena nebo ještě probíhá. Projekty, které jsou naplánovány, ale nebudou do 31. července 2022 spuštěny, budou ze soutěže vyloučeny.

Cena je určena všem organizacím občanské společnosti, jednotlivcům a soukromým podnikům zabývajícím se neziskovými iniciativami. Organizace a podniky musí mít oficiální sídlo v EU, jednotlivci musí být buď občany EU, nebo státními příslušníky třetích zemí pobývajícími v EU.

Všechny iniciativy a projekty musí být prováděny na území EU, s výjimkou projektů v kategorii 2 (Evropská občanská společnost za Ukrajinu), které lze provádět i na Ukrajině.

Kompletní popis požadavků a přihlašovací formulář on-line naleznete na našich internetových stránkách.

Cílem Ceny pro občanskou společnost, jež je stěžejním oceněním udělovaným EHSV, je zvýšit povědomí o mimořádném přínosu občanské společnosti pro formování evropské identity a evropského občanství a pro podporu společných hodnot, které posilují evropskou integraci.

Cena pro občanskou společnost, jejíž třináctý ročník právě probíhá, se každý rok zaměřuje na jiné téma, které je pro EU zvlášť aktuální.

KATEGORIE 1: MLÁDEŽ JE NEJEN NAŠÍ BUDOUCNOSTÍ, ALE I PŘÍTOMNOSTÍ

Tématem kategorie 1 je posilování postavení mladých lidí.

EHSV by chtěl v rámci Evropského roku mládeže upozornit na to, jak nesmírně důležité je smysluplné zapojení mladých lidí a organizací mládeže do rozhodovacího procesu, což následně zajistí stabilitu a odolnost evropských demokracií.

Udělením ceny v této kategorii chce EHSV zdůraznit potenciální přínos mladých lidí k formování budoucnosti Evropy a skutečnost, že je naléhavě nutné dát jim příležitost, aby se stali aktivními občany a aktéry pozitivních změn v ekonomice a společnosti. Ještě většího významu to nabývá za současné situace, kdy jsou mladí lidé neúměrně postiženi hospodářskými a společenskými důsledky pandemie COVID-19.

EHSV proto bude vítěze vybírat mezi projekty, jejichž cílem je vytvořit v Evropě spolu s mladými lidmi lepší budoucnost pro ně samé. Projekty by se měly zabývat konkrétními potřebami mladých Evropanů a přispívat k posilování jejich postavení a účasti na hospodářském a společenském životě.

Způsobilé projekty musí zahrnovat nejméně jednu z následujících oblastí: zaměstnanost a přístup na trh práce, včetně podnikání; vzdělávání a odborná příprava; zdraví a dobré životní podmínky, zejména v důsledku pandemie COVID-19; účast na politických procesech, včetně otázek, jako je změna klimatu a nové technologie; posilování postavení zranitelných skupin; budování kapacit mladých multiplikátorů.

KATEGORIE 2: SPOLEČNÝMI SILAMI NA POMOC UKRAJINĚ

Tématem kategorie 2 je Evropská občanská společnost za Ukrajinu. Cenou budou vyznamenány účinné, inovativní a kreativní iniciativy, jejichž účelem je pomoci civilistům, kteří trpí v důsledku války.

Jednou ze současných priorit EHSV je ochrana obyvatel Ukrajiny. EHSV důsledně požaduje, aby všem uprchlíkům byla poskytnuta přiměřená a včasná ochrana. Organizovaná občanská společnost již prokázala, že její role je v této souvislosti klíčová. V mnoha zemích se zmobilizovala ze dne na den a spolupracuje s veřejnými orgány při poskytování pomoci lidem na Ukrajině i Ukrajincům, kteří uprchli do jiných zemí.

EHSV, jenž vyjadřuje hluboký zármutek nad oběťmi útoků, nad zničenými městy a infrastrukturou, nad nevyčíslitelným lidským utrpením a škodami na životním prostředí, by prostřednictvím této ceny rád vyjádřil úctu všem, kdož v terénu den co den aktivně poskytují humanitární pomoc Ukrajincům a pomáhají uprchlíkům při jejich příchodu i během jejich integrace do evropské společnosti.

Projekty způsobilé obdržet toto ocenění se mohou týkat širokého spektra témat, jako jsou poskytování humanitární pomoci, přístřeší a pomoci v nouzi; poskytování sociální, psychologické nebo administrativní podpory; pomoc ukrajinským uprchlíkům začlenit se do hostitelských zemí, například zajišťováním jazykových kursů nebo pomoci při hledání zaměstnání; pomoc zranitelným jedincům; boj proti dezinformacím o válce na Ukrajině.

Podrobnější, avšak neúplný seznam možných témat projektů v obou kategoriích naleznete na příslušné internetové stránce EHSV.

PŘEDCHOZÍ CENY EHSV PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST

V roce 2021 byly oceněny projekty v oblasti klimatu podporující spravedlivou transformaci. V roce 2020 udělil EHSV místo své Ceny pro občanskou společnost výjimečně Cenu za občanskou solidaritu, která byla věnována boji proti pandemii COVID-19. Dalšími tématy předchozích ročníků byly genderová rovnost a posílení postavení žen, evropské identity a kulturní dědictví a migrace.

Prosíme vás, abyste organizace občanské společnosti ve své zemi vybídli k účasti v soutěži o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2022 a přičinili se tak o to, aby se hodnotným projektům dostalo uznání.