EESK izsludina 2022. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai. Uzmanības centrā divi temati: jaunatne un Ukraina

EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai šogad būs veltīta diviem tematiem: labāka nākotne jauniešiem un palīdzība Ukrainas karā cietušajiem

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir sākusi pieņemt pieteikums 2022. gada pilsoniskās sabiedrības balvai, kas tiks piešķirta inovatīviem un radošiem projektiem un iniciatīvām divās kategorijās: iespēju radīšana jauniešiem un palīdzības sniegšana kara plosītās Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Balvu fonds ir 60 000 EUR. Tiks izraudzīti lielākais seši uzvarētāji – trīs katrā no kategorijām. Balvas piešķiršanas ceremonija notiks EESK plenārsesijas laikā 2022. gada 14. un 15. decembrī Briselē.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš — 2022. gada 31. jūlijs, plkst. 10.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikt iespējams pabeigtus projektus vai tos, kas pašlaik tiek īstenoti. Plānotos projektus, kuru īstenošana līdz 2022. gada 31. jūnijam vēl nebūs sākusies, nevarēs pieteikt.

Balvai var pieteikties jebkura pilsoniskās sabiedrības organizācija, privātpersona vai privātuzņēmums, kas īsteno bezpeļņas iniciatīvas. Organizācijām un uzņēmumiem ir jābūt oficiāli reģistrētiem Eiropas Savienībā, savukārt individuālajiem pieteikumu iesniedzējiem ir jābūt ES pilsoņiem vai trešo valstu pilsoņiem, kas dzīvo ES.

Visas iniciatīvas un projekti ir jāīsteno Eiropas Savienībā. Vienīgais izņēmums ir 2. kategorijas projekti (Eiropas pilsoniskā sabiedrība – Ukrainai), kuri var tikt īstenoti arī Ukrainā.

Pilns prasību apraksts un tiešsaistes veidlapa pieteikuma iesniegšanai atrodama mūsu tīmekļa vietnē.

EESK balvas pilsoniskajai sabiedrībai mērķis ir palielināt informētību par pilsoniskās sabiedrības izcili vērtīgo ieguldījumu Eiropas identitātes un pilsoniskuma veidošanā, kā arī kopējo Eiropas integrāciju stiprinošo vērtību popularizēšanā.

Balva, kura tiek pasniegta jau 13 gadus, vienmēr ir vērsta uz kādu Eiropas Savienībai īpaši svarīgu tematu.

1. KATEGORIJA: JAUNIEŠI IR NE TIKAI MŪSU NĀKOTNE, BET ARĪ TAGADNE

1. kategorijas temats ir Iespēju nodrošināšana jauniešiem

Eiropas Jaunatnes gadā EESK vēlas izcelt, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunieši un jaunatnes organizācijas jēgpilni iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos, jo tas palīdzēs nodrošināt Eiropas demokrātijas stabilitāti un noturību.

Piešķirdama balvu šai kategorijai, EESK vēlas uzsvērt to, kā jaunieši var palīdzēt veidot Eiropas nākotni un ka viņiem ir steidzami jādod iespēja kļūt par aktīviem pilsoņiem un pozitīvu pārmaiņu nesējiem ekonomikā un sabiedrībā. Pašlaik tas ir īpaši svarīgi, jo jauniešus Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas ir skārušas nesamērīgi smagi.

Tāpēc EESK uzvarētājus izraudzīsies to projektu vidū, kuru mērķis ir veidot labāku nākotni jauniešiem Eiropā un to darīt kopā ar viņiem. Tiem ir jābūt cilvēkiem, kuri rūpējas par Eiropas jauniešu īpašajām vajadzībām, palīdz viņiem radīt iespējas un piedalīties ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē.

Lai varētu pretendēt uz balvu, projektam ir jābūt saistītam ar vismaz vienu no šīm jomām: nodarbinātība un piekļuve darba tirgum, tostarp uzņēmējdarbība; izglītība un apmācība; veselība un labklājība, īpaši saistībā ar Covid-19 pandēmijas sekām; dalība politiskajos procesos, tostarp klimata pārmaiņu un jauno tehnoloģiju jomā; neaizsargāto grupu iespējas un gados jaunu viedokļu izplatītāju spēju veidošana.

2. KATEGORIJA: SOLIDARITĀTE AR UKRAINU

2. kategorijas temats ir Eiropas pilsoniskā sabiedrība – Ukrainai Balva tiks piešķirta efektīvām, inovatīvām un radošām iniciatīvām, kuru mērķis ir palīdzēt civiliedzīvotājiem, kuri cieš no kara sekām.

Viena no EESK pašreizējām prioritātēm ir cilvēku aizsardzība Ukrainā. EESK uzsver, ka pienācīga un nenovēlota aizsardzība ir jāsaņem visiem bēgļiem. Organizēta pilsoniskā sabiedrība jau ir parādījusi, ka tās loma šajā kontekstā ir izšķiroši svarīga. Daudzās valstīs tā ir spējusi mobilizēties burtiski vienas nakts laikā un, sadarbojoties ar iestādēm, sniedz palīdzību cilvēkiem Ukrainā un ukraiņu bēgļiem citās valstīs.

EESK pauž dziļu līdzjūtību visiem šīs agresijas upuriem par sagrautajām Ukrainas pilsētām un infrastruktūru, par neizmērojamām cilvēku ciešanām un izpostīto vidi. Ar šo balvu Komiteja vēlas cildināt visus tos, kuri aktīvi darbojas vietējos apstākļos, ikdienā sniegdami humāno palīdzību ukraiņiem, un kuri uzņem bēgļus, kad viņi ierodas, kā arī atbalsta viņu integrāciju Eiropas sabiedrībā.

Uz balvu var pretendēt projekti, kuri aptver plašu tematiku: humānā palīdzība, pajumte vai neatliekamā palīdzība; sociālais, psiholoģiskais vai administratīvais atbalsts; palīdzība Ukrainas bēgļu integrācijai uzņēmējās valstīs, piemēram, valodu kursi vai palīdzība darba meklēšanā; palīdzība neaizsargātiem cilvēkiem; dezinformācijas par karu Ukrainā apkarošana.

Detalizētāks, neizsmeļošs iespējamo projektu tematu saraksts abās kategorijās ir pieejams EESK īpašajā tīmekļa vietnē.

IEPRIEKŠĒJĀS BALVAS PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI

2021. gadā tika godalgoti projekti, kuru mērķis bija taisnīga pārkārtošanās. 2020. gadā EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai tika aizstāta ar vienreizēju Pilsoniskās solidaritātes balvu, kas bija veltīta cīņai pret Covid-19. Iepriekšējo gadu tematu vidū ir bijusi arī dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju veidošana, Eiropas identitātes un kultūras mantojums, kā arī migrācija.

Aicinām jūs mudināt savas valsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas pieteikties uz EESK 2022. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai un tādējādi palīdzēt vērtīgiem projektiem gūt pelnīto atzinību.

Work organisation