Prasideda EESRK konkursas dėl 2022 m. pilietinės visuomenės premijos. Šių metų temos – jaunimas ir Ukraina

Šiais metais EESRK pilietinės visuomenės premija bus teikiama už geresnės ateities jaunimui kūrimą ir pagalbą nukentėjusiesiems nuo karo Ukrainoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) jau priima paraiškas dėl 2022 m. pilietinės visuomenės premijos, kuria bus apdovanojami novatoriški ir kūrybiški projektai ir iniciatyvos dviejose kategorijose: jaunimo įgalėjimas ir pagalba Ukrainiečių civiliams, nukentėjusiems nuo siaubingų įvykių karo draskomoje tėvynėje.

Bendras konkurso prizinis fondas – 60 000 EUR. Jis bus paskirstytas ne daugiau kaip šešiems nugalėtojams, apdovanojant po tris iš kiekvienos kategorijos. Premijos įteikimo ceremonija vyks 2022 m. gruodžio 14–15 d. Briuselyje, EESRK plenarinės sesijos metu.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. liepos 31 d. 10.00 val. (Briuselio laiku).

Projektai privalo būti jau įgyvendinti arba vis dar įgyvendinami. Projektai, kurie yra planuojami, bet iki 2022 m. liepos 31 d. dar nepradėti įgyvendinti, nėra tinkami.

Konkurse dėl premijos gali dalyvauti visos pilietinės visuomenės organizacijos, privatūs asmenys ir privačios įmonės, vykdančios ne pelno iniciatyvas. Organizacijos ir įmonės turi būti oficialiai registruotos Europos Sąjungoje, o privatūs paraiškų teikėjai turi būti ES piliečiai arba ES gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai.

Visos iniciatyvos ir projektai turi būti vykdomi Europos Sąjungoje, išskyrus antros kategorijos (Europos pilietinė visuomenė už Ukrainą) projektus, kurie gali būti vykdomi ir Ukrainoje.

Visų reikalavimų aprašymą ir internetinę paraiškos formą rasite mūsų tinklalapyje.

Šios pavyzdinės EESRK pilietinės visuomenės premijos tikslas – didinti informuotumą apie išskirtinį pilietinės visuomenės indėlį kuriant Europos tapatybę bei pilietiškumą ir propaguojant bendras vertybes, skatinančias Europos integraciją.

Premija, kuri šiais metais bus teikiama jau tryliktąjį kartą, dėmesys sutelkiamas į vis skirtingą, tais metais itin aktualią temą.

PIRMA KATEGORIJA. JAUNIMAS – NE TIK MŪSŲ ATEITIS, BET IR MŪSŲ DABARTIS

Pirmos kategorijos tema – jaunimo įgalėjimas.

Europos jaunimo metais EESRK norėtų pabrėžti, koks nepaprastai svarbus yra prasmingas jaunimo ir jaunimo organizacijų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose, nes tai ilgainiui užtikrins Europos demokratinių valstybių stabilumą ir atsparumą.

Skirdamas premiją šioje kategorijoje EESRK norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jaunimas gali prisidėti prie Europos ateities kūrimo, ir pabrėžti neatidėliotiną būtinybę suteikti jauniems žmonėms galimybę tapti aktyviais piliečiais ir teigiamų pokyčių ekonomikoje ir visuomenėje vykdytojais. Tai ypač svarbu dabar, kai jaunimui neproporcingai didelį poveikį daro COVID-19 pandemijos ekonominiai ir visuomeniniai padariniai.

Todėl EESRK išrinks nugalėtojus, vykdančius projektus, kuriais siekiama Europos jaunimui ir kartu su juo kurti geresnę ateitį. Projektais turėtų būti siekiama tenkinti konkrečius jaunųjų europiečių poreikius ir prisidėti prie jaunimo įgalėjimo ir dalyvavimo ekonominiame ir socialiniame gyvenime.

Reikalavimus atitinkantys projektai turi apimti bent vieną iš šių sričių: užimtumas ir galimybė patekti į darbo rinką, įskaitant verslumą; švietimas ir mokymas; sveikata ir gerovė, ypač po COVID-19 pandemijos; dalyvavimas politiniuose procesuose, įskaitant klimato kaitos ir naujų technologijų klausimus; pažeidžiamų grupių įgalėjimas; jaunųjų informacijos skleidėjų gebėjimų ugdymas.

ANTRA KATEGORIJA. RANKA RANKON UŽ UKRAINĄ

Antros kategorijos tema – Europos pilietinė visuomenė už Ukrainą. Premija bus pagerbtos veiksmingos, novatoriškos ir kūrybiškos iniciatyvos, kuriomis siekiama padėti nuo karo kenčiantiems civiliams.

Vienas iš dabartinių EESRK prioritetų – Ukrainos žmonių apsauga. EESRK primygtinai reikalauja, kad tinkama apsauga būtų laiku suteikta visiems pabėgėliams. Organizuota pilietinė visuomenė jau parodė, kad jos vaidmuo šioje srityje yra nepaprastai svarbus. Daugelyje šalių pilietinė visuomenė susitelkė pernakt ir ėmė bendradarbiauti su valdžios institucijomis, kad būtų teikiama pagalba tiek tėvynėje likusiems, tiek į kitas šalis pabėgusiems ukrainiečiams.

Išreikšdamas gilų sielvartą dėl visų agresijos aukų, dėl Ukrainos miestų ir infrastruktūros naikinimo bei dėl neišmatuojamų žmonių kančių ir žalos aplinkai, šiuo apdovanojimu EESRK norėtų padėkoti visiems vietoje veikiantiems asmenims, kurie Ukrainos gyventojams kasdien teikia humanitarinę pagalbą ir kurie padeda pabėgėliams atvykimo metu ir jiems integruojantis į Europos visuomenę.

Konkurso reikalavimus atitinkantys projektai gali apimti įvairias temas, pavyzdžiui, humanitarinės pagalbos, pastogės ar skubios pagalbos suteikimas; socialinės, psichologinės ar administracinės pagalbos teikimas; pagalba Ukrainos pabėgėliams integruotis į priimančias šalis, pavyzdžiui, mokant kalbų arba padedant susirasti darbą; pagalba pažeidžiamiems žmonėms; kova su dezinformacija apie karą Ukrainoje.

Išsamesnis, tačiau nebaigtinis galimų projektų temų sąrašas abiejose kategorijose pateikiamas specialiame EESRK tinklalapyje.

ANKSTESNĖS PILIETINĖS VISUOMENĖS PREMIJOS TEMOS

2021 m. premija buvo skirta už klimato srities projektus, kuriais skatinama teisinga pertvarka. 2020 m. EESRK pakeitė savo pilietinės visuomenės premiją vienkartine pilietinio solidarumo premija, kuri buvo skirta kovai su COVID-19. Ankstesniais metais taip pat buvo nagrinėtos lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo, europinės tapatybės, kultūros paveldo, migracijos ir kitos svarbios temos.

Prašytume Jūsų paskatinti savo šalies pilietinės visuomenės organizacijas teikti paraiškas EESRK 2022 m. pilietinės visuomenės premijai gauti ir taip padėti pripažinti vertingus projektus.

Work organisation