EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2022 in het teken van jongeren en Oekraïne

Een betere toekomst voor jongeren en steun voor Oekraïense oorlogsslachtoffers: zo luiden de twee thema’s van de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld van dit jaar

Kandidaten kunnen zich nu aanmelden voor de prijs van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) voor het maatschappelijk middenveld 2022, waarmee innovatieve en creatieve projecten en initiatieven in twee categorieën zullen worden beloond: jongeren mondiger maken en hulp verlenen aan Oekraïense burgers die zijn getroffen door de verschrikkelijke gebeurtenissen in hun door oorlog verscheurde land.

De maximaal zes winnaars zullen samen een bedrag van 60 000 euro mogen verdelen, met drie winnaars per categorie. De prijsuitreiking vindt plaats in Brussel tijdens de EESC-zitting van 14-15 december 2022.

Projecten moeten vóór 31 juli 2022 om 10 uur (Belgische tijd) worden ingediend.

De projecten moeten al uitgevoerd zijn of nog lopen. Geplande projecten waarvan de uitvoering op 31 juli 2022 nog niet is begonnen, zijn van deelname uitgesloten.

Alle maatschappelijke organisaties, individuen en particuliere ondernemingen die non-profitinitiatieven opzetten, kunnen meedingen naar de prijs. Organisaties en bedrijven moeten officieel in de EU geregistreerd zijn, terwijl individuele kandidaten EU-burgers moeten zijn of onderdanen van een derde land die in de EU verblijven.

Alle initiatieven en projecten moeten in de EU worden uitgevoerd, met uitzondering van de projecten van categorie 2 (Europese maatschappelijke organisaties voor Oekraïne), die ook in Oekraïne mogen worden uitgevoerd.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze website.

De EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de buitengewone manier waarop het maatschappelijk middenveld bijdraagt aan de totstandbrenging van een Europese identiteit en een Europees burgerschap en aan de bevordering van de gemeenschappelijke waarden die de Europese integratie schragen.

De prijs, die nu voor de dertiende keer wordt uitgereikt, staat elk jaar in het teken van een ander, voor de EU bijzonder relevant thema.

CATEGORIE 1: JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST MAAR OOK HET HEDEN

Het thema van categorie 1 is jongeren mondiger maken.

Het EESC wil tijdens het Europees Jaar van de jeugd duidelijk maken dat jongeren en jongerenorganisaties op een zinvolle wijze bij de besluitvorming moeten worden betrokken, wat op zijn beurt de stabiliteit en veerkracht van de Europese democratieën ten goede zal komen.

Door een prijs te wijden aan deze categorie wil het EESC de aandacht vestigen op de manier waarop jongeren de toekomst van Europa mee vorm kunnen geven en wil het er met klem op wijzen dat zij de kans moeten krijgen om zich te ontplooien tot actieve burgers, die positieve verandering in de economie en de samenleving teweeg kunnen brengen. Dit is des te belangrijker omdat jongeren onevenredig zwaar zijn getroffen door de economische en maatschappelijke gevolgen van COVID-19.

Het EESC zal daarom de winnaars kiezen uit projecten die tot doel hebben een betere toekomst voor en met jongeren in Europa te creëren, inspelen op de specifieke behoeften van jonge Europeanen en ertoe bijdragen dat zij mondiger worden en kunnen deelnemen aan het economische en sociale leven.

Om in aanmerking te komen moeten inzendingen betrekking hebben op ten minste één van de volgende aspecten: werkgelegenheid en toegang tot de arbeidsmarkt, met inbegrip van ondernemerschap; onderwijs en opleiding; gezondheid en welzijn, met name in het licht van de COVID-19-pandemie; participatie in beleidsprocessen, met inbegrip van thema’s als klimaatverandering en nieuwe technologieën; empowerment van kwetsbare groepen; en capaciteitsopbouw bij jonge opiniemakers.

CATEGORIE 2: SAMEN VOOR OEKRAÏNE

Het thema van categorie 2 luidt Europese maatschappelijke organisaties voor Oekraïne. De prijs zal worden uitgereikt aan doeltreffende, innovatieve en creatieve initiatieven die erop gericht zijn hulp te verlenen aan door de oorlog getroffen burgers.

Een van de huidige prioriteiten van het EESC is de bescherming van de Oekraïense bevolking. Het EESC dringt erop aan dat alle vluchtelingen adequate en tijdige bescherming krijgen. Het maatschappelijk middenveld heeft al laten zien dat het in dit verband een cruciale rol kan spelen. In veel landen is het maatschappelijk middenveld van de ene op de andere dag in actie geschoten en werkt het samen met de autoriteiten om hulp te bieden aan zowel de achterblijvers in Oekraïne als de Oekraïners die naar andere landen zijn gevlucht.

Het EESC betuigt zijn oprechte leedwezen over alle slachtoffers van de agressie, de verwoesting van Oekraïense steden en infrastructuur, het onmetelijke menselijke leed en de schade aan het milieu, en wil met deze prijs een eerbetoon brengen aan alle hulpverleners ter plaatse die de Oekraïners dagelijks bijstaan alsook aan al degenen die de vluchtelingen opvangen en helpen bij hun integratie in de Europese samenleving.

Projecten die voor de prijs in aanmerking komen, kunnen betrekking hebben op een brede waaier aan thema’s, zoals het verlenen van humanitaire hulp, onderdak of noodhulp; het verlenen van sociale, psychologische of administratieve bijstand; het helpen van Oekraïense vluchtelingen bij hun integratie in de gastlanden, bijvoorbeeld door het aanbieden van taalcursussen of hulp bij het vinden van werk; het helpen van kwetsbare personen; en het bestrijden van desinformatie over de oorlog in Oekraïne.

Een meer gedetailleerde maar niet-uitputtende lijst van mogelijke projectthema’s voor beide categorieën is beschikbaar op de speciale webpagina van het EESC.

EERDERE EESC-PRIJZEN VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

In 2021 werd de prijs uitgereikt aan klimaatprojecten die gericht waren op het bevorderen van een rechtvaardige transitie. In 2020 heeft het EESC in plaats van zijn prijs voor het maatschappelijk middenveld eenmalig een solidariteitsprijs voor het maatschappelijk middenveld uitgereikt, die in het teken stond van de bestrijding van COVID-19. Eerdere jaren stond de prijs onder meer in het teken van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, Europese identiteiten en cultureel erfgoed, en migratie.

U wordt vriendelijk verzocht om maatschappelijke organisaties in uw land ertoe aan te moedigen mee te dingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2022, zodat waardevolle projecten de erkenning krijgen die zij verdienen.

Work organisation