EKES otwiera konkurs o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 w dwóch obszarach tematycznych: młodzież i Ukraina

Dwoma tematami tegorocznej Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego są zapewnienie młodym ludziom lepszej przyszłości i pomoc dla ukraińskich ofiar wojny.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje obecnie zgłoszenia do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022, która przyznana zostanie za innowacyjne i twórcze projekty oraz inicjatywy w dwóch kategoriach: wzmocnienie pozycji młodych ludzi oraz pomoc dla ukraińskich cywili, którzy ucierpieli wskutek straszliwych zdarzeń w swym ogarniętym wojną kraju.

Całkowita kwota 60 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie sześciu laureatom, przy czym w każdej kategorii wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w trakcie sesji plenarnej EKES-u w dniach 14–15 grudnia 2022 r. w Brukseli.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2022 r. o godz. 10.00 (czasu brukselskiego).

Można zgłaszać projekty, które zostały już zrealizowane lub które są w trakcie realizacji. Z udziału w konkursie wyłączone są planowane przedsięwzięcia, których realizacja nie rozpoczęła się przed 31 lipca 2022 r.

O nagrodę ubiegać mogą się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa prywatne realizujące inicjatywy nienastawione na zysk. Organizacje i przedsiębiorstwa muszą być oficjalnie zarejestrowane w UE, natomiast kandydaci indywidualni muszą być obywatelami UE lub obywatelami państw trzecich mieszkającymi w UE.

Wszystkie inicjatywy i projekty muszą być realizowane w UE, z wyjątkiem projektów należących do kategorii II („Europejskie społeczeństwo obywatelskie dla Ukrainy”), które mogą być prowadzone również w Ukrainie.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku online można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Celem tej sztandarowej nagrody EKES-u jest uświadomienie obywatelom wybitnego wkładu społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie tożsamości europejskiej i europejskiego obywatelstwa oraz w krzewienie wspólnych wartości wspierających integrację europejską.

Konkurs, którego trzynasta edycja odbywa się w tym roku, skupia się za każdym razem na innym zagadnieniu szczególnie istotnym dla UE.

KATEGORIA I: MŁODZIEŻ TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Tematem kategorii I jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi.

Podczas Europejskiego Roku Młodzieży EKES pragnie podkreślić ogromną wagę znaczącego zaangażowania młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w procesy decyzyjne, co z kolei zapewni stabilność i odporność europejskich demokracji.

Przyznając nagrodę w tej kategorii, EKES pragnie zwrócić uwagę na wkład, który młodzi ludzie mogą wnieść w kształtowanie przyszłości Europy, oraz na pilną potrzebę umożliwienia im aktywności obywatelskiej i czynnego udziału w pozytywnej przemianie gospodarki i społeczeństwa. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19 dotykają ich w nieproporcjonalny sposób.

EKES wyłoni zatem zwycięzców spośród projektów mających na celu stworzenie lepszej przyszłości dla młodych ludzi w Europie i z ich udziałem. Powinny one zaspokajać szczególne potrzeby młodych Europejczyków i przyczyniać się do wzmocnienia ich pozycji i uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym.

Aby kwalifikować się do udziału w konkursie, projekty muszą obejmować co najmniej jeden z następujących obszarów: zatrudnienie i dostęp do rynku pracy, w tym przedsiębiorczość; kształcenie i szkolenie; zdrowie i dobrostan, w szczególności jako skutek pandemii COVID-19; uczestnictwo w procesach politycznych, w tym w kwestiach takich jak zmiana klimatu i nowe technologie; wzmacnianie pozycji słabszych grup społecznych; budowanie zdolności młodych opiniotwórczych osób.

KATEGORIA II: WSPÓLNA POMOC DLA UKRAINY

Tematem Kategorii II jest „europejskie społeczeństwo obywatelskie dla Ukrainy”. Nagroda zostanie przyznana za skuteczne, nowatorskie i twórcze inicjatywy mające na celu niesienie pomocy cywilom, którzy ucierpieli z powodu wojny.

Jednym z obecnych priorytetów EKES-u jest ochrona ludności w Ukrainie. EKES nalega, by wszyscy uchodźcy otrzymali we właściwym czasie odpowiednią ochronę. Organizacje społeczeństwa obywatelskie dowiodły już, że odgrywają pierwszoplanową rolę w tym kontekście. W wielu krajach błyskawicznie się zmobilizowały, nawiązując współpracę z władzami publicznymi i przychodząc na ratunek zarówno ludziom pozostającym w Ukrainie, jak i uchodźczyniom i uchodźcom ukraińskim w innych krajach.

Za pomocą nagrody EKES pragnie wyrazić głęboki żal z powodu wszystkich ofiar agresji, destrukcji ukraińskich miast i infrastruktury, przejmującego cierpienia ludzi i ogromnych szkód dla środowiska, a także złożyć hołd wszystkim osobom działającym w terenie, które co dzień niosą Ukraińcom pomoc humanitarną i wspierają uchodźców zarówno w chwili przybycia do UE, jak i w trakcie ich integracji ze społeczeństwem europejskim.

Projekty kwalifikujące się do nagrody mogą obejmować szeroki zakres tematów, takich jak pomoc humanitarna i nadzwyczajna oraz schronienie; wsparcie społeczne, psychologiczne lub administracyjne; pomoc dla ukraińskich uchodźców w integracji w krajach przyjmujących, na przykład w formie kursów językowych lub w znalezieniu zatrudnienia; wsparcie dla osób wymagających szczególnego traktowania; walka z dezinformacją na temat wojny w Ukrainie.

Bardziej szczegółowy, lecz niewyczerpujący wykaz możliwych tematów projektów w obu kategoriach zamieszczono na specjalnej stronie internetowej EKES-u.

WCZEŚNIEJSZE NAGRODY DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W 2021 r. nagroda została przyznana za projekty w dziedzinie klimatu promujące sprawiedliwą transformację. W 2020 r. EKES jednorazowo zastąpił Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego Nagrodą za Solidarność Obywatelską poświęconą walce z COVID-19. Inne tematy poprzednich edycji dotyczyły równouprawnienia płci, wzmocnienia pozycji kobiet, tożsamości europejskiej, dziedzictwa kulturowego oraz migracji.

Prosimy, by zachęcili Państwo organizacje społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach do ubiegania się o nagrodę EKES-u w 2022 r., co pozwoli docenić wartościowe projekty.

Work organisation