Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) πρότεινε μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που έχουν ενώπιόν τους τα νησιά, καθώς και οι ορεινές και οι αραιοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ ζητεί να αναληφθεί δράση από την ΕΕ μέσω της πολιτικής συνοχής, τονίζει δε την ανάγκη για προσαρμοσμένες στρατηγικές, αξιόπιστα δεδομένα και ειδικούς μηχανισμούς για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Οι απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ, από τα νησιά έως τις ορεινές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές, αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που παρακωλύουν την πρόοδό τους. Τα απομονωμένα νησιά επιβαρύνονται με υψηλό κόστος λόγω της απομόνωσής τους, η δε κλιματική αλλαγή εγκυμονεί κινδύνους για τις ορεινές περιοχές. Η μείωση του πληθυσμού σε αραιοκατοικημένες περιοχές επιτάσσει καινοτόμες αναπτυξιακές στρατηγικές. Ο εισηγητής της ΕΟΚΕ Ιωάννης Βαρδακαστάνης τονίζει την ανάγκη για εξατομικευμένες προσεγγίσεις, με την αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιφέρειας. Στη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ συνεκτικής δράσης της ΕΕ, με έμφαση στην περιφερειακή αλληλεγγύη για την πρόληψη της περιθωριοποίησης. Η ΕΟΚΕ προτείνει να χρησιμοποιηθεί η ισχυρή νομική βάση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, προκρίνει δε συγκεκριμένα ταμεία και σύμφωνα, όπως το «Σύμφωνο για τα νησιά» ή το «Σύμφωνο για τις ορεινές περιοχές» για την αντιμετώπιση μοναδικών προκλήσεων, στο ίδιο πνεύμα με τις επιτυχημένες στρατηγικές που εφαρμόζονται στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Οι λύσεις εμπεριέχουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, απαιτούν δε ποικίλα μέτρα, από τη μείωση του λειτουργικού κόστους έως την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τη διατήρηση του τοπικού πολιτισμού. Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βασίζεται σε ακριβή δεδομένα και ανάπτυξη ικανοτήτων, εκ παραλλήλου με την προώθηση ενεργού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών που αντικατοπτρίζουν τις μοναδικές συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω περιφέρειες της ΕΕ. (tk)