Nationale genopretnings- og resiliensplaner: EØSU opfordrer til, at det organiserede civilsamfund inddrages reelt i gennemførelsen heraf

Det organiserede civilsamfunds inddragelse er langtfra tilfredsstillende i de fleste EU-lande, advarede EØSU på den årlige konference i dets ad hoc-gruppe om det europæiske semester, der blev afholdt virtuelt den 31. maj.

Konferencen om opbygning af et modstandsdygtigt Europa – civilsamfundet og de nationale genopretnings- og resiliensplaner bød på bidrag fra nøgletalere fra EU-institutionerne, nationale økonomiske og sociale råd, tænketanke og civilsamfundsorganisationer i EU. Den fokuserede på tre emner: inddragelse af det organiserede civilsamfund i de nationale genopretnings- og resiliensplaner, den retfærdige omstilling til en grøn, digital og bæredygtig europæisk økonomi og gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder.

EØSU's formand Christa Schweng indledte debatten med at understrege udfordringen ved at omdanne denne krise til en række nye muligheder. En særlig udfordring er at frigøre genopretnings- og resiliensfacilitetens potentiale: "De fleste medlemsstater har ikke gennemført tilstrækkelige høringer af det organiserede civilsamfund eller har gjort det for sent", bemærkede Christa Schweng. Hun bemærkede desuden, at situationen nu er en række nationale genopretnings- og resiliensplaner, der varierer betydeligt i kvalitet og metodologi, og EØSU spekulerer virkelig på, om planerne rent faktisk opfylder de lokale behov.

Tiziano Treu, formand for Italiens nationale økonomiske og sociale råd (CNEL), sagde, at konferencen om Europas fremtid havde til opgave at skitsere en ny form for europæisk styring, som skal forenkles og gøres mere effektiv og skal omfatte passende regler for at sikre inddragelse af det organiserede civilsamfund.

Næstformand for det europæiske semester, Luca Jahier, udtalte at en stærkere "borgersøjle", der omfatter det organiserede civilsamfund og regionale og lokale myndigheder i en alliance med de nationale parlamenter, vil være afgørende for at sikre, at reformprocesser og investeringer overvåges behørigt og tilvejebringer den nødvendige inddragelse af legitime interessenter. (na)