Tilgængelige sprog:

Leder

Tiden er inde!

Kære læsere

Dette års Europadag den 9. maj markerer også startskuddet til den længe ventede konference om Europas fremtid. Det er en unik mulighed for ikke bare at deltage i en bred debat om, hvordan EU skal udvikle sig, men også for at give borgerne ejerskabet over det europæiske projekt tilbage – både på nationalt, regionalt og lokalt plan. Jeg vil gerne opfordre jer til at benytte jer af denne lejlighed.

Vigtige datoer

7. maj 2021, Porto

Socialt topmøde

9. maj 2021

Europadagen 2021 og officiel åbning af Konferencen om Europas fremtid

9.-10. juni 2021, Bruxelles

EØSU-plenarforsamling

"Et spørgsmål til..."

Et spørgsmål til …

I rubrikken "Et spørgsmål til …" beder vi EØSU's sektionsformænd svare på et aktuelt spørgsmål, som vi finder særlig relevant.

I april-udgaven bad vi Pietro Francesco De Lotto, formand for Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI), redegøre for sine synspunkter om den industrielle omstilling og reglerne for den grønne pagt
over for EØSU infos læsere.

 

"Den grønne og den digitale omstilling styrker modstandsdygtighed, konkurrenceevne og social retfærdighed"

EESC info-spørgsmål: Hvordan og hvornår kan omstillingen til en grønnere, mere cirkulær og mere digital industri realiseres og målene i Kommissionens grønne pagt nås? Hvilken rolle indtager råstoffer i denne proces?

Pietro Francesco De Lotto, CCMI-formand: Hvad enten vi taler om en fjerde, femte eller endog sjette industriel revolution, ser vi ofte, at der rejser sig en offentlig debat. Trods forskellige syn på emnet ligger det fast, at vi gennemlever en gennemgribende industriel revolution, der indebærer en dobbelt udfordring, nemlig at blive grønnere og mere cirkulære samtidig med at der gennemføres en digital omstilling. Det er en revolution, der drives af flere faktorer: offentlig opinion, forbrugernes ønsker, stræben efter global konkurrenceevne og behovet for at tilpasse arbejdet til nye modeller mv.

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

Hver måned præsenterer vi en ny gæst. Denne person deler sit syn på verden, som den ser ud i dag, og er et frisk pust, der giver os mulighed for at udvide vores horisont, inspirerer os og skærper vores interesse for verden omkring os. I denne apriludgave har vi den glæde at invitere Aurélie Vauthrin-Ledent, skuespiller, forfatter og instruktør, der retter en appel til os om at redde kulturen, som spiller en vigtig rolle i vores liv.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Ja, kulturen er vigtig frem for noget!

Fra jeg kom til verden for 40 år siden, den 28. marts 1981, er karakteriseringen "vigtig" aldrig nogensinde blevet hæftet så hyppigt på "kultur", som det er tilfældet i denne tid mærket af sundhedskrise og dermed også økonomisk krise. Det står klart, at denne krisetid har rokket ved mange af vores tænkemåder. Vores kritiske indstilling har undergået dybtgående ændringer inden for alle områder i samfundet.

EØSU-nyt

"Medlemsstaterne arbejder hårdt, men der er fortsat meget at gøre, før de nationale planer er parate."

I en debat på EØSU's plenarforsamling den 25. marts udtalte Kommissionens ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, Valdis Dombrovskis, at størsteparten af de nationale genopretnings- og resiliensplaner fortsat er på et tidligt stadium, og at der fortsat var meget at gøre, før planerne er tilstrækkeligt modne. Han bemærkede også, at handelspolitikken spiller en vigtig rolle med hensyn til at bringe EU's økonomi tilbage på sporet.

#YEYS2021: Europas unge generation løfter klimaudfordringen

Gymnasieelever fra hele Europa indsendte konkrete forslag til klimaindsatsen til Kommissionens ledende næstformand, Frans Timmermans, som resultat af et virtuelt ungdomsklimamøde arrangeret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 18. og 19. marts 2021.

Systemet må ændres, hvis I vil stoppe klimaændringerne, lyder det

EØSU var den 20. marts vært for et virtuelt sideløbende arrangement til Dit Europa, Din mening! (YEYS) om Designing Systemic Change, med deltagelse af en række eksperter, aktivister og influencere, der udvekslede viden og ekspertise vedrørende klimaændringer med udgangspunkt i systemiske ændringer.

EØSU's centrale rolle i konferencen om Europas fremtid anerkendes fuldt ud

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet opfordret til at deltage i konferencens centrale organ, som skal udstikke kursen for den fremtidige udvikling af EU.

EØSU ser nærmere på de udfordringer, der er forbundet med hjemmearbejde

Under de første covid-19-nedlukninger skød antallet af personer, der arbejder hjemmefra, i EU's arbejdsstyrke i vejret fra 5 % til 40 %. Et år senere, hvor hjemmearbejde er kommet for at blive, er det fortsat vanskeligt at give en ordentlig vurdering af dets følger for arbejdsgiverne, arbejdstagerne og samfundet som helhed. EØSU påpeger behovet for mere forskning heri og for et langsigtet perspektiv med henblik på at udnytte fordelene og afbøde risiciene ved denne form for arbejde.

Det er på høje tid at styrke den europæiske indsats, når det gælder handicappolitikker

Den 24. marts var EØSU vært for en debat med EU-kommissær for ligestilling, Helena Dalli, om den nye strategi for rettigheder for personer med handicap, der blev vedtaget af Kommissionen for nylig.

EU-jernbanetransport – Det europæiske jernbaneår 2021 er det rette tidspunkt for ændringer

Der er fortsat behov for, at jernbanetransporten gør politiske, lovgivningsmæssige og kulturelle fremskridt, selv om man efter 25 års liberalisering er nået langt i retning af at åbne markederne og opnå teknisk harmonisering. Dette er hovedbudskabet i en udtalelse om det fælles jernbaneområde, der blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i marts.

Energiomstilling – EU bør sætte hastigheden op

Hastigheden i omstillingen i retning af energiunionen bør sættes kraftigt op, hvis vi skal opfylde EU's energi- og klimamål for 2050, men at overse den sociale og økonomiske situation i de enkelte medlemsstater kan være farligt, anfører EØSU i en nylig udtalelse.

Kommissionens nye strategi for håndtering af misligholdte lån egner sig ikke til covid-19-tider

EØSU glæder sig over Kommissionens nye handlingsplan om misligholdte lån, men mener, at der mangler nye forslag, der er brugbare i en tid med covid-19, hvor Europa står i en ekstraordinær situation med regler udformet til almindelige tider.

EØSU foreslår foranstaltninger til støtte for investeringer i udvinding og genanvendelse af råstoffer af kritisk betydning

EØSU vedtog på plenarforsamlingen i marts en udtalelse, hvori det foreslår støtte til investeringer i efterforskning og udvinding af råstoffer af kritisk betydning og i udnyttelsen af sekundære materialer fra affald, da dette er vigtigt for den grønne omstilling i EU.

EØSU opfordrer til mere præcise og harmoniserede betingelser for en mere bæredygtig livscyklus for batterier i EU

EØSU vedtog på plenarforsamlingen i marts en udtalelse, hvori det foreslår mere præcise og funktionelle forvaltningsordninger og -instrumenter til gennemførelse af den nye forordning om batterier under inddragelse af alle interessenter. Efter EØSU's opfattelse kunne dette bidrage til udvikling af en EU-ramme, der dækker batterier gennem hele deres livscyklus i EU.

Det europæiske forskningsrum: EØSU hylder fornyelsen af dette som en reel New Deal for Europas FoI

Kommissionen viser med den nye plan, at den er fast besluttet på at indhente Europas efterslæb over for USA og Asien inden for såvel grundforskning som anvendt forskning, patenter samt højteknologiske produkter og tjenester, anfører EØSU i en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i marts.

Europas fremtid vil afhænge af, hvordan vi håndterer landdistrikterne

Landdistrikterne bør gøres mere attraktive for de unge og for erhvervslivet. Dette ville forbedre livskvaliteten for alle europæere og gøre det muligt for dem at vælge, hvor de ønsker at bo og arbejde. Dette var en af hovedkonklusionerne fra debatten med titlen Towards a holistic strategy on sustainable rural and urban development, der blev afholdt i EØSU den 8. marts.

Det er på høje tid, at Unionen med lige muligheder bliver en realitet

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne iværksætter indsamling af præcise data og egnede politikker for at sikre en effektiv gennemførelse af EU-handlingsplanen mod racisme og afsløre racisme og forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, der er blevet værre under covid-19-pandemien i Europa.

Vestbalkan – Den "manglende brik" i det europæiske puslespil

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg var under plenarforsamlingen i marts vært for en debat med Olivér Várhelyi, kommissær med ansvar for naboskabspolitik og udvidelse, hvor man drøftede den aktuelle situation vedrørende Vestbalkanpartnernes tiltrædelse. EØSU's medlemmer gav udtryk for den overbevisning, at Vestbalkanpartnernes integration i EU er en geostrategisk investering i fred og økonomisk vækst.

Hvad kan EØSU gøre for dig? – NY UDGAVE

Den nye udgave af denne publikation giver en kortfattet og ajourført præsentation af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som et unikt forum for høring, dialog og konsensusopbygning mellem repræsentanter fra alle de forskellige sektorer i det organiserede civilsamfund, herunder arbejdsgivere, fagforeninger og grupper såsom erhvervs- og lokalsamfundssammenslutninger, ungdomsorganisationer, kvindegrupper, forbrugere, miljøforkæmpere og mange flere.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier forlader os den 1. maj 2021. Kære David, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig som kollega i presseenheden, da du varetager dine opgaver med stor professionalisme, er generøs på det personlige og faglige plan og altid diplomatisk.

Isabel Caño Aguilar, tidligere næstformand med ansvar for kommunikation (2018-2020): "En pressemedarbejder med en antydning af galicisk ironi"

Jeg har tilbragt meget arbejdstid sammen med David Gippini og har navnlig forberedt en række presseinterviews sammen med ham. Da jeg mødte ham i 2018, fandt jeg, at han var en seriøs person. Hans bidrag var altid relevante og meget velforberedte. Han var meget hurtig i sit ræsonnement.

Nyt fra grupperne

En bæredygtig økonomisk genopretning er den eneste måde, hvorpå vi kan styrke vores sociale Europa

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Forud for det sociale topmøde i Porto i næste måned mødtes medlemmer af Arbejdsgivergruppen med Nicolas Schmit, EU's kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder. Under en ærlig og åben debat understregede Arbejdsgivergruppens formand Stefano Mallia behovet for en hurtig økonomisk genopretning, hvilket kun er muligt, hvis vi sikrer, at vores virksomheder har det rette erhvervsklima, hvor de kan være konkurrencedygtige, skabe arbejdspladser og dermed sikre velfærden for vores samfund.

 

Passende mindstelønninger er et centralt element i den sociale samhørighed

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

Passende mindstelønninger er et centralt element i den sociale samhørighed og bekæmpelsen af fattigdom og ulighed blandt personer i arbejde. Men mange i Europa arbejder under meget barske vilkår, især arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold. I nogle lande er de kollektive overenskomstforhandlinger stærke nok til at sikre gode arbejdsvilkår, men det er ikke tilfældet overalt.

Civilsamfundsorganisationerne skal være drivkræfter for forandring i samfundet og økonomierne efter covid-19

Af EØSU's Gruppe Diversitet Europa

På en konference for nylig arrangeret af Gruppen Diversitet Europa opfordrede civilsamfundsrepræsentanterne indtrængende deres organisationer til at fortælle politikerne, hvilken type samfund de ønsker at skabe og leve i.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Europadagen 2021

EØSU fejrer ifølge traditionen Europadagen ved at åbne sine døre for offentligheden. På grund af covid-19-krisen indbydes borgere fra hele Europa dette år til at stifte bekendtskab med "Civilsamfundets Hus" under sikre og virtuelle former.