Ve stanovisku, které bylo přijato dne 23. února, se EHSV vyjádřil ke sdělení Evropské komise o roční analýze udržitelného růstu 2023 a vyzval Komisi, aby investovala do komunikace o výzvách, jimž EU čelí, a o tom, co je třeba učinit k jejich překonání. 

Cílem roční analýzy udržitelného růstu 2023, která nastiňuje priority hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti pro EU na příštích 12 až 18 měsíců, je – v krátkodobém horizontu – zmírnit negativní dopady otřesů v oblasti energetiky a v horizontu střednědobém posílit udržitelný růst podporující začlenění a zvýšit hospodářskou a sociální odolnost EU. 

Výbor ve svém stanovisku uvítal priority stanovené pro oblast konkurenceschopné udržitelnosti, jakož i pozornost věnovanou posílení sociálního dialogu v EU. EHSV dále zdůraznil význam dobře vedené komunikace a vyzval Komisi, aby do ní investovala. V zájmu zlepšení fungování jednotného trhu vyzval též k zajištění spravedlivých pracovních podmínek a účinné hospodářské soutěže a k většímu zohledňování zájmů občanské společnosti. Po členských státech požaduje umírněný, realistický a vyvážený přístup k řešení inflace 

„Občané potřebují silný, spolehlivý a jednotný diskurz o výzvách a o tom, jak se EU mobilizovala, aby je překonala. Díky němu bude možné předejít nedorozuměním ohledně evropské integrace a právě takový diskurz podpoří myšlenku Evropy pro všechny,“ uvedl zpravodaj EHSV Gonçalo Lobo Xavier. (tk)